"China Effect" levného čínského výrobního modelu křemíkových fotovoltaických (FV) desek,článků a panelů je cítit po celém světě a čím dál více v Číně

Evropská komise (EK) se v posledních týdnech rozhodla, že existují dostatečné důkazy na podporu prošetřovaného tvrzení, že čínští výrobcí FV desek, článků a panelů nasadili v EU dumpingové ceny. Podle tiskové zprávy EU: "Šetření se bude týkat vývozu FV modulů z krystalického křemíku, stejně jako článků a desek, a má být ukončeno do devíti měsíců, za předpokladu, že "na první pohled" důkazy o dumpingu jsou dostačující.


Tisková zpráva - EREC

Brusel - 20. dubna 2012

Evropští ministři energetiky se sešli v Dánsku na neformálním meetingu k podpoře obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a infrastruktura jako základních prvků budoucího evropského energetické systému, které předložila Evropská komise ve svém Energy Roadmap 2050.


Tisková zpráva - požár fotovoltaiky

Požár fotovoltaikyDne 30. 3. 2012 byl v opuštěném objektu letiště Líně proveden zkušební požár dvou malých fotovoltaických systémů. O den dříve byla provedena řada měření se zaměřením na potenciální (ne)bezpečnost stejnosměrné silové elektroinstalace v průběhu hasičského zásahu.


Fotovoltaika stejně jako voda

V roce 2011 dodaly fotovoltaické elektrárny do elektrizační soustavy stejné množství elektřiny jako elektrárny vodní, které dosud mezi obnovitelnými zdroji dominovaly. Spalováním biomasy bylo vyrobeno zhruba o čtvrtinu méně elektřiny než ze slunečního záření.


Tisková zpráva 8. února 2012

PV LEGALProjekt PV LEGAL zjistil, že přes dílčí úspěchy musí řada členských států EU odstranit překážky pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaiky

Brusel, 8. února 2012 – Jak jsou na tom členské státy EU s odstraňováním byrokratických bariér pro rozvoj solární fotovoltaické (FV) energie rok po termínu pro transpozici Směrnice o obnovitelných zdrojích, kterou EU míří k 20% podílu obnovitelných zdrojů (OZE) v roce 2020? Dvaapůlroční evropská iniciativa PV LEGAL odpovídá na tuto otázku v nové zprávě zaměřené na vývoj ve 12 klíčových státech.


První fotovoltaické články s kvantovou účinností přes 100 %

Skupina vědců z americké Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie vyrobila první fotovoltaický článek s kvantovou účinností přes 100 %. V závislosti na vlnové délce dopadajícího světla dosahuje externí kvantová účinnost až 114 ± 1 %. Při započtení ztrát odrazem a absorpcí autoři odhadli interní kvantovou účinnost kolem 130 %.


Odstraňování bariér pro rozvoj fotovoltaiky: Je nutno ještě vykonat hodně práce

PV-LEGALJak jsou na tom členské státy EU s odstraňováním byrokratických bariér pro rozvoj solární fotovoltaické (FV) energie? Dvaapůlroční evropská iniciativa PV LEGAL odpovídá na tuto otázku v nové zprávě zaměřené na vývoj ve 12 klíčových státech.

Závěrečnou zprávu projektu PV LEGAL (pouze anglicky) je možno stáhnout zde.


Česká fotovoltaická konference, 6. ročník – závěrečná zpráva

V úterý 13. 12. 2011 proběhla již pošesté Česká fotovoltaická konference. Letos se konala na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, zúčastnili se 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek rozdělených do pěti tematických bloků.

Česká fotovoltaická konference má mezi podobnými akcemi v oboru nejdelší tradici, první konference byla uspořádána již v roce 1998 za účasti úzkého okruhu odborníků. Od roku 2008 je konference pořádána každoročně. Letošní ročník se na rozdíl od předchozích let konal ve velmi skromných podmínkách, které odpovídají intenzitě státní podpory tohoto perspektivního oboru.

Tisková zpráva


Publikace IEA - Perspektivy solární energie

Solar Energy PerspectivesV pouhých 90 minutách dopadne na Zemi dostatek slunečního záření, aby pokrylo celoroční spotřebu energie celého lidstva. Přestože je sluneční energie tak hojná, představuje v současnosti nepatrný zlomek energetického mixu. To se však rychle mění v důsledku globální snahy o zlepšení přístupu k energii, zvýšení bezpečnosti dodávek energií a zmírnění změn klimatu.


Fotovoltaika a solární tepelné kolektory – porovnání III

Sluneční záření lze využít dvěma základními způsoby. Buď získávat teplo v solárních termických kolektorech, nebo elektřinu ve fotovoltaických panelech. Elektřinu z fotovoltaických panelů lze použít k ohřevu teplé vody přímo, nebo pomocí tepelného čerpadla.


Fotovoltaika a solární tepelné kolektory – porovnání II

Sluneční záření lze využít dvěma základními způsoby. Buď získávat teplo v solárních termických kolektorech, nebo elektřinu ve fotovoltaických panelech. Účinnost solárních termických kolektorů je nejvyšší v létě, účinnost fotovoltaických panelů v zimě.


Tisková zpráva: Fotovoltaika – překvapivé nové možnosti

Fotovoltaika je opakovaně používána jako odstrašující příklad nezvládnutí státní regulace podporovaného oboru. Přesto, že oficiálně byl tzv. stop-stav ukončen, reálné šance na připojení fotovoltaické elektrárny k elektrizační soustavě se s výjimkou Prahy blíží nule. V souvislosti s pokračujícím poklesem cen fotovoltaických panelů se však otevírají nové možnosti i pro fotovoltaiku bez podpory prostřednictvím výkupních cen.


Fotovoltaika a solární tepelné kolektory – porovnání I

Sluneční záření lze využít dvěma základními způsoby. Buď získávat teplo v solárních termických kolektorech, nebo elektřinu ve fotovoltaických panelech. V obou případech existují řešení zcela nahrazující střešní krytinu. Zkusme si tato dvě zařízení porovnat.


Energetická soběstačnost: Samsø – 100 % energie z OZE

Ostrov Samsø ležící uprostřed Dánska se může pochlubit výjimečným statusem – vyrábí více energie, než spotřebuje, přičemž 100 % této energie pochází z obnovitelných zdrojů. Samsø není zcela energeticky soběstačné, protože jsou okamžiky, kdy je spotřeba vyšší než výroba.


Fotovoltaika: za prací do USA?

Rozvoj fotovoltaiky se v České republice vrátil o několik let nazpátek. Pokud projde legislativním procesem nový zákon o podporovaných zdrojích v podobě komplexního pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru, lze fotovoltaiku v České republice z hlediska těch, kdo v oboru pracují, považovat za mrtvou.


Falešná naděje: jaderná fúze

Vědci již dlouhou dobu sní o ovládnutí jaderné fúze, která jinak probíhá pouze v nitru hvězd. Tento zdroj by mohl lidstvu zajistit v podstatě neomezené množství bezpečné a čisté energie. V loňském roce proběhl experiment, jehož příští verze může poprvé v rámci fúzního výzkumu uvolnit více energie, než bylo do experimentu vloženo. V souvislosti s tímto historickým mezníkem se množí otázky skeptiků, zda je fúzní reaktor vůbec realizovatelný.


Falešná naděje – levná elektřina a bohatý ČEZ

Je nemožné, aby vláda zároveň splnila všechny své sliby. Nemůže zároveň očekávat vysokou dividendu od ČEZ, ať už ji slibuje použít na důchodovou reformu, látání státního rozpočtu nebo cokoli jiného, a zároveň slibovat levnou elektřinu. Nemůže zvítězit v solárních arbitrážích a zároveň očekávat, že ČEZ může bezpečně investovat do obnovitelných zdrojů v zahraničí. A už vůbec nemůže zároveň uvažovat o výstavbě nových bloků v Temelíně, natož o dalších jaderných elektrárnách.


Fotovoltaika: Čína jako Česká republika

Na rozdíl od Německa, Rakouska a řady dalších zemí, kde převládají malé fotovoltaické elektrárny instalované na střechách budov, v České republice díky nevhodnému nastavení výkupních cen převládají velké pozemní instalace. Podobný vývoj nabírá fotovoltaika v Číně.


Obnovitelné zdroje: efektivnější než jádro

V zemích OECD jsou dlouhodobě podporovány konvenční zdroje podstatně více než obnovitelné zdroje. Do poloviny 70. let minulého století byla podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor v podstatě nulová. Situace se změnila v souvislosti s ropnou krizí. Přesto ani na počátku 80. let, kdy podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší, nedosahovala ani úrovně podpory v oblasti výzkumu fosilních paliv. Podpora jaderného výzkumu byla v každé době několikanásobně vyšší.


Obnovitelné zdroje: družstevní vlastnictví

Družstevní vlastnictví a družstevní správa mají v českém kontextu řadu podob a upotřebení, avšak v odvětví obnovitelné energetiky se družstva prozatím neuplatnila. Zahraniční zkušenost přitom ukazuje, že družstevní model je v tomto oboru nejen použitelný, ale také výhodný. Kolébkou energetických družstev je Skandinávie, odkud se tento způsob výroby energie rozšiřuje do dalších států. Tento text vychází převážně ze zkušeností Dánska, kde družstevní vlastnictví bylo jedním z klíčových faktorů úspěšného rozvoje obnovitelné energie v této zemi.


Obnovitelné zdroje: kapacity pro akumulaci elektřiny

Mají-li obnovitelné zdroje energie pokrývat v budoucnu významný podíl spotřeby energie a zvláště elektřiny, musí mít v energetickém mixu vysoký podíl větrné a fotovoltaické elektrárny, jejichž výroba je nepravidelná a nelze jim vždy přizpůsobit spotřebu. Pokud se nepodaří nalézt jiné řešení, bude část elektrické energie nějakým způsobem akumulována.


Falešná naděje: ukončení stop-stavu

Investoři a firmy instalující fotovoltaické elektrárny vkládají velkou naději do dnešní tiskové konference ČSRES. Očekává se, že bude ukončen takzvaný stop-stav, neboli zákaz připojování nových výroben elektřiny ze slunečního záření. Reálné šance na výraznější rozvoj oboru jsou však mizivé.


Fotovoltaika: recyklace panelů II – recyklované materiály

Na trhu v České republice výrazně převažují panely s články z krystalického křemíku. Největší podíl na hmotnosti tohoto typu panelů připadá na sklo a hliníkový rám, viz tabulka dole. U tenkovrstvých panelů je podíl skla a hliníku přes 95 %. Oba tyto materiály jsou běžně recyklovány z téměř 100 %. Ostatní kovové materiály jsou ceněnými surovinami, které se vyplatí z odpadu získávat. Plasty lze recyklovat jen částečně nebo vůbec.


Fotovoltaika: recyklace panelů I - metody recyklace

Pro recyklaci panelů bylo navrženo několik metod. Některé jsou univerzální, jiné jsou vhodné jen pro určité typy panelů. Ve většině případů jsou výstupem drcené suroviny, pouze termická recyklace umožňuje získat použitelné polotovary.


Obnovitelné zdroje: výkupní ceny ve Velké Británii

Velká Británie zavedla výkupní ceny k 1. 4. 2010. V podstatě od začátku byly kritizovány nepřiměřeně výhodné výkupní ceny pro fotovoltaiku. Ty byly sníženy od 1. 8. 2011 pro větší systémy a pozemní instalace. Pro malé systémy do 50 kWp byly zachovány původní výkupní ceny (po valorizaci).


Německo: odchod od jádra a cena elektřiny

Po odstavení nejstarších jaderných elektráren v Německu ceny elektřiny na pražské energetické burze vzrostly. Dopad na ceny pro koncové odběratele je však obtížné odhadnout, protože objem obchodů na energetické burze je ve srovnání s objemem dodávek zanedbatelný.


Fotovoltaika, vítr a záporná cena elektřiny na trhu

V době, kdy je dostatek elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z fotovoltaiky a větrných elektráren, může být pro výrobce elektřiny z konvenčních zdrojů výhodnější prodat elektřinu za zápornou cenu, než na krátkou dobu odstavit elektrárnu.


Falešné naděje – Nanosolar

NanosolarFirma Nanosolar oznámila v roce 2007 komerční zprovoznění průlomové technologie výroby fotovoltaických panelů, jejíž výrobní náklady měly být výrazně nižší než u konkurence. Výrobní kapacity měly prudce narůstat. Slibovaný průlom však pravděpodobně nenastane.


Bioplyn: Malé bioreaktory jen pro rozvojové země?

V asijských a afrických zemích jsou hromadně budovány malé bioplynové reaktory o objemu od 6 m3 pro potřeby malých rodinných hospodářství. Pro jejich provoz vystačí kejda od 6 prasat nebo ekvivalentního počtu jiných zvířat.


Falešná naděje: fotovoltaická elektrárna na oběžné dráze

Fotovoltaické elektrárny na oběžné dráze jsou běžná záležitost již desítky let. Dokonce jeden z prvních satelitů – americky Vanguard – nesl na svém povrchu solární články. V současnosti fotovoltaické panely napájejí naprostou většinu kosmických družic na oběžných drahách Země. Rovněž většina meziplanetárních sond, minimálně do vzdálenosti oběžné dráhy Marsu, využívá k napájení elektronických zařízení fotovoltaické panely.


Falešná naděje: nanoanténky

Laboratorně se podařilo vyrobit nanoanténky, které jsou schopné zachytit část energie ze slunečního záření. V médiích se v souvislosti s tím opakovaně objevují zprávy obsahující formulace: „Soustava zlatých nanoantének na igelitové tašce dosáhla osmdesátiprocentní absorpce infračerveného záření. Uvážíme-li, že běžné fotovoltaické panely dosahují většinou méně než dvacetiprocentní účinnosti, je to jistě ohromující úspěch.“ Jindy se uvádí, že by zařízení s nanoanténkami mohlo využívat tepelné vyzařování Země v nočních hodinách.

Laika mohou uvedené „informace“ nadchnout. Odborník jen žasne, na co jsou novináři schopni naletět. Problém je, pokud laikem je například úředník Ministerstva průmyslu a obchodu, který rozhoduje o požadavcích na účinnost fotovoltaických panelů.


Konference Zpětný odběr 2011

V úterý 3. května 2011 proběhla v pražském hotelu Corinthia Towers konference Zpětný odběr 2011. Konferenci pořádala firma Asekol. Konference se zúčastnili i odborníci z oboru fotovoltaiky – Jan Clyncke – výkonný ředitel projektu PV Cycle, Bronislav Bechník z Czech RE Agency, o. p. s., která je výhradním koordinátorem projektu PV Cycle v České republice a Holger Hoppe, který zastupoval výrobce panelů Schott Solar AG.


Obnovitelné zdroje nebo jádro? Německo a Česká republika

Jeden z návrhů energetického mixu v NěmeckuOstré zvraty zažívá nejen Česká republika, ale i Německo. Rozdíl je však podstatný. Německo plánuje odstavení jaderných elektráren a přechod na 100 % obnovitelných zdrojů (OZE). Česká republika blokuje rozvoj OZE a podporuje výstavbu nových jaderných bloků.


Obnovitelné zdroje v zemědělské praxi I - fotovoltaika

prototyp fotovoltaického traktoru.Novým prostorem, který se vytvořil výrazným poklesem investičních nákladů, je pohon zemědělských strojů. Pro řadu lidí se pěstování vlastní zeleniny stává koníčkem. Tuto módu propagují i významné celebrity, například manželka amerického prezidenta Michele Obama. Pro takové použití je však současná technika poháněná spalovacími motory nejen velice neefektivní, ale navíc zbytečně hlučná.


Fotovoltaika: solární pokrytí III – konstantní spotřeba

Konstantní spotřebu je možno považovat za nejjednodušší model odběru připojeného zařízení. Konstantní spotřebu mají zařízení, která jsou trvale v provozu. Může se jednat například o semafory, různé informační panely, rozhlasové vysílače, případně stanice radioreléových spojů nebo základnové stanice (BTS) mobilních operátorů. Solární pokrytí v tomto případě závisí na poměru instalovaného výkonu fotovoltaického systému a příkonu připojeného zařízení


Fotovoltaika: solární pokrytí II - závislý provoz

V případě zařízení, která jsou v provozu pouze v době, kdy fotovoltaický systém vyrábí elektřinu, je vyhodnocení solárního pokrytí jednoduché. V každém případě bude 100 %. Pro závislý provoz je významná spíše otázka podílu místní spotřeby, tj. nakolik je dané zařízení schopno využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickým systémem.


Obnovitelné zdroje – vývoj legislativy v roce 2010

Výkupní ceny pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) byly v určité formě zavedeny již v roce 2002 (podrobněji v článku Obnovitelné zdroje – stručná historie podpory v ČR). Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE byl schválen v roce 2005. V té době byl srovnatelný s obdobným zákonem v Německu, který však byl v roce 2008 novelizován. Jedním z důvodů fotovoltaického boomu v loňském roce bylo, že česká legislativa na tuto změnu nereagovala.


Obnovitelné zdroje – stručná historie podpory v ČR

Obnovitelné zdroje energie (OZE) byly v České republice částečně podporovány již před přijetím zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů. Kromě investičních dotací a programu Slunce do škol byly od roku 2002 Energetickým regulačním úřadem vyhlašovány výkupní ceny pro jednotlivé kategorie OZE. Některé klíčové zákony vztahující se k energetice, úsporám a efektivnímu využívání energie pocházejí z roku 2000. Další vývoj je stručně shrnut v následujícím přehledu.


Seminář: Podpora sektoru Cleantech na České zemědělské univerzitě v Praze

Seminář proběhl v aule České zemědělské univerzity (ČZU) ve čtvrtek 17. 3. 2011, od 13:00 do 15:00. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jej pořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU.

Seminář poskytl studentům informace z oblasti tzv. čistých technologií (CleanTech) s cílem navázat spolupráci vysokých škol a komerčních i neziskových subjektů. Studenti získali příležitost zvolit témata bakalářských a diplomových prací odpovídající požadavkům praxe, případně svá témata konzultovat s odborníky.


Fotovoltaika – maximální přípustný výkon v elektrizační soustavě

ČEPS v Roční přípravě provozu uvádí, že v roce 2011 je mezní výkon ve 192 hodinách, tj. 2,2 % celkového času, nižší než 1650 MW. Ve skutečnosti je riziko překročení mezního výkonu pouze v 50 hodinách vyšší než 1 %. Počet hodin, kdy je riziko vyšší než 10 %, je o řád nižší.


Instalovaný výkon FVE k 1. 2. 2011

Instalovaný výkon FVE k 1. 2. 2011 podle ERÚ
zdroj: www.zofin.cz


Fotovoltaika: solární pokrytí I - definice

Předpokládá se, že velmi malé systémy budou používány přednostně pro vlastní spotřebu jejich provozovatele. Pro diskusi o velikosti systému, který lze ještě považovat za systém pro vlastní spotřebu je vhodné vědět, jaký podíl elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem může být spotřebován v místě výroby.


Fotovoltaika – malé systémy a stabilita elektrizační soustavy

Z hlediska stability elektrizační soustavy je poměrně malý rozdíl mezi jednou velkou 30 MWp fotovoltaickou elektrárnou (FVE), nebo 10 000 malých 3 kWp fotovoltaických systémů na střechách. Stabilita elektrizační soustavy však v České republice v současnosti ohrožena není a při současné skladbě zdrojů a úrovni spotřeby nebude ani při instalovaném výkonu neregulujících OZE kolem 3000 MW.


Fotovoltaika: parita I - elektřina pro domácnosti

Parita je stav, kdy se ceny srovnávaných produktů vyrovnají. V případě fotovoltaiky můžeme paritu vyhodnocovat na několika úrovních jen ve srovnání s elektřinou z konvenčních zdrojů. Kromě toho lze srovnávat cenu elektřiny z fotovoltaiky s jinými zdroji energie.


Fotovoltaika bez podpory – zítra začínáme

Masivní podpora instalací fotovoltaických elektráren ve vyspělých zemích přispěla k rozvoji výrobních technologií zaměřených více na snižování nákladů na jednotku instalovaného výkonu než na dosahování maximální účinnosti panelů. Nové výrobní kapacity a přesun výroby do asijských zemí zároveň posílily konkurenční prostředí v oboru. Uvedené vlivy vedly k prudkému poklesu cen panelů a dalších komponent fotovoltaických systémů. K boomu velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě v České republice došlo v důsledku pomalé reakce na tento neočekávaně rychlý vývoj.


Fotovoltaika – co je velmi malý systém II

Nové podněty k diskusi nad otázkou nadhozenou v předchozím článku. Obsah pojmu velmi malý fotovoltaický systém se pravděpodobně bude měnit s časem. V současnosti jsou nejrozšířenější systémy s výkonem kolem 5 kWp.


Fotovoltaika – jak definovat velmi malý systém?

Je otázka, zda velmi malé fotovoltaické systémy ještě mají být považovány za elektrárny, kolem nichž je například nutno vytyčovat ochranné pásmo. Následující otázka je, jak určit hranici pro velmi malý fotovoltaický systém, respektive do jaké velikosti se jedná o systém pro vlastní spotřebu.


Fotovoltaika – Národní akční plány pro OZE vybraných zemí EU

Česká republika předložila svůj Národní akční plán pro obnovitelné zdroje (NREAP) k posouzení Evropské komisi sice se zpožděním, zdaleka však nebyla poslední zemí. Tou bylo Maďarsko, které svůj NREAP předložilo až v prosinci. Data z klíčových tabulek jednotlivých NREAP jsou dostupná na webových stránkách Evropské komise.


Fotovoltaika – vývoj investičních nákladů

Investiční náklady fotovoltaických elektráren v celém světě klesají rychleji, než bylo ještě před několika lety očekáváno. Kromě vývoje na světových trzích se na trendu v České republice podílí i posilování koruny.


Fotovoltaika – instalovaný výkon na konci roku 2010 a STOP-stav

Vzhledem k rozporu informací publikovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a. s. lze očekávat, že STOP-stav bude trvat minimálně do konce března 2011. Jeho následné uvolnění závisí na podílu Smluv o připojení s termínem připojení po 1. 3. 2011.


Fotovoltaika a krupobití

Jistě mnozí znáte níže uvedený kreslený vtip. Byl zveřejněn 6. 10. 2010 na serveru Britské listy (www.blisty.cz).

V říjnu se už krupobití vyskytuje zřídka, možná proto modlitba prozatím vyslyšena nebyla. Hlavní důvod je však zřejmě v samotné křesťanské víře, která zakazuje přát druhým zlé. Ateisté se naopak těžko budou modlit.


Tisková zpráva - EREC

Národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie. Po obdržení posledního NAPu z Maďarska vydává EREC tiskovou zprávu.


Fotovoltaika bez podpory – (staro)nové možnosti

V posledních několika letech přibývá instalovaný výkon fotovoltaických elektráren ve světě tempem přesahujícím 30 % ročně. Tento trend přispěl k rozvoji fotovoltaického průmyslu, zrychlení aplikace vědeckých poznatků do praxe i k novým směrům vědeckého výzkumu v oblasti přeměny slunečního záření na elektřinu. Pozitivním dlouhodobým výsledkem je snižování investičních nákladů přibližně o 20 % při každém zdvojnásobení celosvětově instalovaného výkonu, přestože ceny panelů před rokem 2008 z důvodu nedostatku solárního křemíku víceméně stagnovaly.


Fotovoltaika – kolik je možno ještě nainstalovat

Technicky je maximální výkon fotovoltaických elektráren (FVE) v soustavě omezen možnostmi zajištěni stabilního provozu elektrizační soustavy. Kromě toho je nutno brát ohled na dopad na cenu elektřiny. V současnosti však v České republice žádné nové fotovoltaické elektrárny instalovat nelze.


Komentáře k přehledu tisku

Energetický regulační úřad (ERÚ) vytrvale opakuje, že již v polovině roku odhadoval instalovaný výkon na 1650 MWp. Ve skutečnosti se odhady ERÚ pohybovaly v rozmezí 1400 MWp až 1600 MWp.

Na druhou stranu ERÚ potvrzuje, že mezní hodnota instalovaného výkonu je vysoko nad 2000 MWp.


Tisková zpráva EPIA

Tisková zpráva EPIA z 9. prosince 2010 - vyjádření k retroaktivním opatřením v České republice


Solární daň – vliv na cenu elektřiny

Snad ve všech médiích se diskutuje, jako by solární daň byla, když ne jediné, tak přinejmenším nejdůležitější opatření, které má omezit růst ceny elektřiny v příštím roce.


Fotovoltaika: odhady instalovaného výkonu v roce 2010

Nejpřesnější odhad instalovaného výkonu v roce 2010 bude znát Energetický regulační úřad (ERÚ) již dnes (30.11.2010). Vzhledem k zákonným lhůtám je ERÚ povinen zadministrovat v letošním roce pouze žádosti o licence podané do konce listopadu 2010. Již v listopadu roku 2009 bylo přitom zřejmé, že v letošním roce dojde k nekontrolovatelnému boomu fotovoltaiky. Každé oznámení o snížení výkupní ceny totiž motivuje investory k urychlení jejich investic.


Názor Czech RE Agency na Ekolistu

Czech RE Agency byla v září serverem Ekolist požádána o odhad dopadu podpory fotovoltaiky na cenu elektřiny pro koncové odběratele. Odpověď byla zveřejněna 4. 10. 2010 v článku Bronislav Bechník: Odhady ČEPS jsou nadhodnocené. Odpověď je uvedena v následujících odstavcích, obsahuje i odhad instalovaného výkonu nových fotovoltaických elektráren v roce 2010. Odhady jiných subjektů můžete porovnat v článku Na kolik nás přijde fotovoltaický boom? Kdo odhadoval instalovaný výkon nejlépe, se dozvíme již za několik týdnů.


Podíl elektřiny z OZE letos pravděpodobně přesáhne 8 %

Za prvních 8 měsíců roku 2009 dosáhla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) 3207 GW.h, což odpovídalo přibližně 7,2 % hrubé spotřeby elektřiny v České republice v uvedeném období. Za celý rok 2009 dosáhla elektřina z OZE podílu 6,8 % na hrubé spotřebě elektřiny.


Fotovoltaika – prolomena hranice jednoho gigawattu

Podle informací Energetického regulačního úřadu přesáhl k 8. 11. 2010 instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 1 GWp. Zda je tato informace pozitivní nebo negativní je otázka. Propagátoři fotovoltaiky stejně jako firmy, které se v oboru pohybují delší dobu, vyjadřují spíše obavy. Panuje obecná shoda, že tak rychlý rozvoj ohrožuje stabilitu oboru v České republice. Zda je uvedená hodnota přiměřená podmínkám České republiky a zda opravdu tak dramaticky přispěje ke zdražování elektřiny, jsou další otázky, o nichž se v současnosti v médiích intenzivně diskutuje, a jimž bude věnována pozornost v rámci České fotovoltaické konference a výstavy, jejíž 5. ročník proběhne ve dnech 10. až 13. listopadu 2010 na výstavišti BVV v Brně.


Výkupní ceny ERÚ

Dne 8.11.2010 bylo schváleno cenové rozhodnutí ERÚ. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh z FVE budou stanoveny takto:

  • do 30 kW - 7.500,-
  • 30 - 100 kW - 5.900,-
  • nad 100 kW - 5.500,-


Novela zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Dne 9.11.2010 na 7. schůzi byl schválen návrh zákona

Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou

  1. výkupní ceny 26 %,
  2. zeleného bonusu 28 %

Elektřinou z velkých slunečních elektráren je elektřina vyrobená využitím energie slunečního záření ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem výrobny 30 kWh a vyšším uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010.

Plná verze ke stažení


Čína staví největší pobřežní větrnou farmu

Čína se rychle stává vůdčí světovou silou v oblasti větrné energie. Už dnes je největším výrobcem větrných turbín na světě. Očekává se, že do roku 2020 vzroste tamní podíl větrných elektráren o 500% až 1000%, zatímco podíl energie z uhelných elektráren klesne. V roce 2009 měla Čína celkem instalováno 29 GW větrných turbín. Nyní začíná budovat největší pobřežní větrnou farmu na světě v Pochajském zálivu několik hodin od hlavního města Pekingu.


Zemřel propagátor sluneční energie, německý politik Hermann Scheer

Ve věku 66 let zemřel 14.10.2010 v Berlíně poslanec Spolkového sněmu za Německou sociální demokracii (SPD), spisovatel a nositel alternativní Nobelovy ceny za propagaci sluneční energie Hermann Scheer

Scheer byl poslancem Spolkového sněmu od roku 1980. Působil jako prezident spolku EUROSOLAR - Evropské asociace pro energii z obnovitelných zdrojů. Upozorňoval, že energie z fosilních paliv a jádra nenávratně poškozuje životní prostředí a prosazoval obnovitelné zdroje, především solární energii


Úspory a OZE – žádný zástupce v Radě pro vědu, výzkum a inovace

Kompetence

Kompetence Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsou určeny zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


ČEZ: Vyjádření k článkům v novinách o solárních elektrárnách - komentáře

Původní článek vyšel 13. 9. 2010 na www.kurzy.cz, napsal jej Vladimír Urbánek.
Pasáže, které nejsou komentovány (to neznamená, že by je nebylo možno komentovat), jsou v tomto textu vynechány. Text původního článku je označen podbarvením.


Valná hromada CZEPHO

Dne 17. září 2010 v odpoledních hodinách se konala valná hromada České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO).


Fotovoltaika: vládní vyjádření k „rychlé“ novele zákona č. 180/200 Sb.

Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu by „malá rychlá“ novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů měla s odvoláním na Ústavu vstoupit v platnost až od 1. 3. 2010. Údajně by novela měla ušetřit až 7,8 miliard (zřejmě ročně) tím, že se nenainstaluje asi 700 MWp fotovoltaických elektráren. Obě čísla jsou však nesmyslná a hlavně vůbec nemají vliv na cenu elektřiny v příštím roce.


Malá rychlá novela zákona č. 180/2005 Sb.

Zákon č. 137/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 180/2005 Sb. ještě nevstoupil v platnost, a už přichází další novela. Změna je však mnohem drastičtější. S okamžitou platností (15 dní od vyhlášení) bude zrušena podpora pro instalace na zemi a pro ostrovní systémy. Očekává se, že Poslanecká sněmovna novelu schválí již v prvním čtení, takže by mohla vstoupit v platnost již v říjnu.


Fotovoltaika – snížení výkupních cen v Itálii

Rovněž v Itálii je připravováno snížení výkupních cen. Podmínky Conto Energia se měly změnit po překročení instalovaného výkonu 1200 MWp. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude tato hranice překročena, je očekáváno snížení cen, které bude pravděpodobně kopírovat vývoj v jiných zemích. Vládní návrh, který se jako obvykle opozdil, je mírnější než původní očekávání fotovoltaického průmyslu v Itálii a více se podle zástupců průmyslu blíží realitě na trhu.


Fotovoltaika –výkupní ceny pro rok 2011 podle Energetického regulačního úřadu

Výkupní ceny pro rok 2008 byly stanoveny na základě technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 475/2005 Sb. v aktuálním znění (novela z roku 2007). Pro rok 2010 již stanovení výkupních cen vycházelo z novější novely z roku 2009. Protože však zákon č. 180/2005 Sb. umožňuje snížit výkupní cenu nejvýše o 5 %, nebyly novelizované hodnoty využity. Pro rok 2010 budou výkupní ceny stanoveny na základě novely vyhlášky, jejíž návrh ERÚ zveřejnil 13. 9. 2010.


Fotovoltaika – humbuk se zeleným bonusem

Současný stop-stav, neboli zákaz připojování nových fotovoltaických elektráren, lze údajně obejít tak, že provozovatel zahájí výrobu v ostrovním režimu, pro který nepotřebuje souhlas distribuční společnosti. V příštím roce systém připojí do sítě a přejde na výkupní cenu. Takové informace se objevily v řadě tištěných i internetových médiích. Zdá se, že je opět pozornost zaměřena na nepodstatný detail. Zdůvodnění je uvedeno níže.


Fotovoltaika – zvyšování ceny elektřiny

V poslední době začala média ve větší míře využívat informace z webu www.czrea.org.

Zřejmě ve snaze o senzaci jsou však některé informace chybně interpretovány.

V článku jsou uvedeny konkrétní příklady.


Největší fotovoltaické elektrárny v ČR

Největší FVEPřehled největších fotovoltaických elektráren v České republice. Jedná se o elektrárny s výkonem na 4 MWp.

Vytvořeno k datu 8. září 2010


Výkupní ceny v Německu

V Německu vstoupila v platnost novela zákona na podporu obnovitelných zdrojů (EEG). Od 1. 7. 2010 byly sníženy výkupní ceny o 8 % až 13 %, k 1. 10. 2010 dojde k dalšímu snížení o 3 % pro všechny kategorie. Další snížení výkupních cen bude následovat k 1. 1. 2011. Novela vstoupila v platnost, přestože se ji Bundesrat pokusil pozdržet.


Fotovoltaika – střechy mohou pokrýt až 40 % elektřiny v Evropě

Fotovoltaické elektrárny na střechách budov by mohly pokrýt až 40 % spotřeby elektřiny v Evropské unii. Celková plocha střech v EU se pohybuje kolem 22 000 km2. Asi 40 % střech a 15 % fasád je vhodných pro instalaci fotovoltaických panelů. S dnešními technologiemi lze na těchto plochách instalovat až 1500 GWp, které by za rok vyrobily nejméně 1400 TWh elektřiny – asi 40 % předpokládané spotřeby v roce 2020.


Britský regulační úřad zrychlil připojování obnovitelných zdrojů

OZE ve VBEnergetický regulátor Ofgem oznámil počátkem května 2010 dočasné uvolnění pravidel pro provozování elektrizační soustavy s cílem urychlit připojování nízkouhlíkových technologií výroby elektřiny, jako jsou například větrné elektrárny. Dočasné uvolnění se týká pravidel pro připojení k sítím vysokého napětí a jejich využívání. V praxi to znamená, že výrobci obnovitelné elektřiny, kteří žádají o rychlejší připojení, se nyní mohou obrátit na National Grid – provozovatele přenosové soustavy, který tuto iniciativu vyvolal.


Celkové náklady na podporu fotovoltaiky za 20 let

Studie dlouhodobé predikce vývoje celkové výše příspěvku na fotovoltaiku pro konečného spotřebitele na 20 let. Jedním z předpokladů by mělo být 15% snižování výkupní ceny od roku 2011.


Fotovoltaika – pravděpodobné výkupní ceny pro rok 2011

Výkupní ceny pro rok 2008 byly stanoveny na základě technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb. v aktuálním znění (novela z roku 2007). Pro rok 2010 již stanovení výkupních cen vycházelo z novější novely z roku 2009. Protože však zákon č. 180/2005 Sb. umožňuje snížit výkupní cenu nejvýše o 5 %, nebyly novelizované hodnoty využity.


FiT ve Francii

V důsledku neočekávaného růstu PV instalací ve Francii, rozhodlo francouzské ministerstvo pro udržitelný rozvoj o snížení FiT pro komerční a velké instalace o 12% s účinností od 1.září 2010.


Fotovoltaika – ve Velké Británii zdarma

Fotovoltaika – ve Velké Británii zdarmaŘada firem ve Velké Británii nabízí instalaci fotovoltaických systémů a následné dodávky solární elektřiny zdarma. Výkupní cena pokryje veškeré náklady včetně výměny invertoru i přiměřený zisk. Britské Ministerstvo energetiky a klimatu (Department of Energy and Climate Change), odhaduje náklady na 8 mld. £ za 20 let.


Příspěvek na fotovoltaiku v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele

Studie příspěvku na fotovoltaiku v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele vycházející ze dvou odhadů instal. výkonu v roce 2010: 800 MW, což je odhad, který tvrdí Asociace a 1500MW - některé další subjekty a umírněného odhadu pro rok 2011


Cena elektřiny solární versus silové

Studie vývoje ceny solární energie versus vývoje ceny silové ee za posledních 5 let s predikcí min 2-3 roky za bod parity


Bloomberg: dotace do obnovitelných zdrojů jsou trpasličí ve srovnání s podporou fosilních paliv

Nejnovější výzkum agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF) odhalil, že navzdory otřepaným frázím utratí vlády v celém světě výrazně více za podporu špinavých zdrojů energie než za obnovitelné zdroje a biopaliva. Ve skutečnosti je podpora čistějších zdrojů trpasličí ve srovnání s podporou, kterou obdrží sektory ropy, uhlí a dalších fosilních paliv.


pOZEsení

OZE pro všechny - neformální diskuse

Obsah: Neformální setkání zástupců asociací OZE s účastí zájemců z řad veřejnosti.

Cíl: Volné poradenství pro veřejnost a navázání vztahů mezi asociacemi, diskuze aktuálních témat.

Termín: poslední pondělí v každém měsíci od 18:30 do 21:00
29.listopad, 13.prosinec

Kvůli omezenému počtu účastníků se prosím zaregistrujte


Příspěvek na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2011

Energetický regulační úřad oznámil, že „Očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky v roce 2011 činí 597, 55 Kč/MWh. Uvedená hodnota vychází z předpokladu meziroční stagnace ceny silové elektřiny, která ovlivňuje výši zelených bonusů. Růst příspěvku je zapříčiněn především strmým nárůstem výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů.“ podrobně viz Příspěvek na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2011.


Rozvoj obnovitelných zdrojů musí být udržitelný a dlouhodobý

AEM (Asociace energetických manažerů) ve čtvrtek 17. června organizovala již třetí kulatý stůl na téma „Integrace fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy České republiky“. Opět se sešli představitelé asociací zastupujících investory v oblasti obnovitelných zdrojů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, distribučních společností a se zástupci provozovatele přenosové soustavy ČR. Za CZREA se Kulatého stolu zúčastnili ing. Martin Müller a RNDr. Jan Piňos


Fotovoltaika – Německo na plný plyn

Německá Spolková rada (Bundesrat – horní komora německého parlamentu) 4. 6. 2010 pozastavil novelu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (EEG), kterou 6. 5. 2010 schválil Spolkový sněm (Bundestag – dolní komora). Podle návrhu vládní koalice měly být od 1. července 2010 sníženy výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren o 16 % pro instalace na budovách, zcela zrušena podpora instalací na zemědělské půdě a pro ostatní instalace na zemi měla být výkupní cena snížena až o 15 %, podrobně viz Fotovoltaika – snížení výkupních cen v Německu.


Fotovoltaika - jak (ne)platit zdravotní pojistné

Dne 8. března 2010 se konalo jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Na programu bylo mimo jiné upřesnění stanovisek k placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění z příjmů plynoucích z provozování fotovoltaických elektráren.


Status of Photovoltaics 2009

PV Status Report 2009

Zpráva o vývoji fotovoltaiky za rok 2009 ve 12 nových členských státech Evropské unie včetně České republiky. Publikace je vydávána každoročně ve spolupráci s Czech RE Agency v rámci projektu PV NMS.

Plná verze zprávy v AJ
Minulé ročníky ke stažení


Solární elektřina v noci – legálně

Solární elektrárna Andasol je jediná ve Španělsku, která dodává elektřinu i v noci, přitom naprosto legálně. První blok elektrárny byl uveden do provozu v březnu 2009. Celkem jsou plánovány tři bloky, každý o výkonu 49,9 MW. Jedná se sice o solární elektrárnu, ale s fotovoltaikou má společný jen zdroj energie – sluneční záření – využívá jej však zcela jiným způsobem.


Tisková zpráva PV LEGAL

Zpřístupnění nejúplnější databáze byrokratických překážek pro instalace fotovoltaických systémů.

PV LEGALAmsterodam, Atény, Berlín, Brusel, Lublaň, Lisabon, Londýn, Madrid, Paříž, Praha, Řím, Sofie, Varšava, 17. květen 2010 – dnes, PV Legal konsorcium dnes spustilo nejobsáhlejší a nejúplnější online databázi shromažďující detailní kvantitativní a kvalitativní informace z dvanácti členských zemí EU o přípravě a realizaci projektů fotovoltaických (FV) systémů a o byrokratických překážkách znesnadňujících jejich realizaci.


Fotovoltaika – snížení výkupních cen v Německu

Spolkový sněm (dolní komora) schválil 6. 5. 2010 vládní návrh na mimořádné jednorázové snížení výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren. O mimořádném snížení výkupních cen se v Německu začalo diskutovat v rámci předvolební kampaně na podzim 2009, přednesly jej strany současné vládní koalice. Návrh reaguje na významný pokles investičních nákladů fotovoltaických elektráren, který začal v posledním čtvrtletí roku 2008.


Obdrželi jste v období 'STOP STAVU' negativní stanovisko od distribuční společnosti?

STOP STAVCzech RE Agency, o.p.s. zvažuje v této záležitosti oficiální stížnost, pro kterou je potřeba konkrétní evidence. Žádáme proto o zaslání scanu negativních stanovisek na email director@czrea.org, případně kopie poštou na adresu sídla agentury. Originály prosím pečlivě uschovejte pro případné pozdější použití.


Novela zákona č. 180/2005 sb. v Parlamentu – opravna senátorských omylů

Dne 21. 4. 2010 byl v Senátu projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (více Novela zákona č. 180/2005 sb. v Parlamentu – schválena Senátem).

Kromě toho, že diskuse o zákonu byla zneužita k vzájemnému obviňování politických stran, objevila se v ní celá řada nesmyslných tvrzení, jež vrhají špatné světlo na odborné znalosti senátorů, případně na informační zdroje, které pro přípravu svých vystoupení používají.

Dovolujeme si proto na některé nesrovnalosti, omyly a lži upozornit.


Primární zdroje energie – definice

Pojem primární zdroje energie v ekonomickém/statistickém smyslu byl vytvořen pro posouzení efektivnosti využití paliv. U těch je situace poměrně jednoduchá. V případě obnovitelných zdrojů energie je situace složitější, viz Primární zdroje energie.


Fotovoltaika v noci

V řadě internetových i tištěných médií v České republice se kolem 15. 4. 2010 objevila zpráva převzatá ze španělského deníku El Mundo, podle níž údajně ve Španělsku provozovatelé fotovoltaických elektráren v noci zapojí dieselagregáty a vyrobenou elektřinu používají k osvětlování fotovoltaických panelů, čímž zvyšují výrobu fotovoltaické elektrárny a tedy podvodně i svůj zisk.

Těžko ověřit, na jakých informacích jsou tyto zprávy založeny. Zkusme se však podívat na popsané počínání ekonomicky.


Fotovoltaika – nejvýhodnější podpora v rámci EU

Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémyVýkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná. Znázornění v mapě ukazuje, že zejména v jižních státech jsou podmínky výrazně výhodnější. Naopak na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky neporovnatelně horší než v České republice.


Fotovoltaika – nejlepší dostupná technologie

Určit, která z celé řady technologií fotovoltaiky je nejlepší, je poměrně obtížné. Snad pro každou lze nalézt kriterium, v němž bude nejlepší.


Názor Evropské fotovoltaické průmyslové asociace

EPIAEvropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA), s níž Czech RE Agency spolupracuje od roku 2004, prosazuje v rámci EU jednotná pravidla podpory fotovoltaiky.


Biomasa – jaký způsob využití je ekologický?

BiomasaEnergii v požadované formě nezískáme zadarmo. Vždy je nutno na začátku vložit přinejmenším znalosti a nějaké fyzické úsilí, případně i finanční prostředky. Článek řeší otázku poměru vložené a získané energie.


Špatná zpráva pro obnovitelné zdroje

Na předběžném jednání s ČEPS bylo Ing. Petrem Zemanem přislíbeno, že účastníci jednání dostanou k dispozici studii, kterou pro ČEPS zpracovávalo EGÚ Brno. Namísto toho ČSRES, jejímž je ČEPS členem, uspořádalo den před jednáním u Kulatého stolu tiskovou konferenci, kde byly prezentovány vybrané výsledky z uvedené studie. Samotná studie však účastníkům jednání u Kulatého stolu nebyla poskytnuta. Uvedený postup vyvolává pochybnosti o ochotě ČEPS seriozně jednat o rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Řada vybraných údajů ze studie EGÚ navíc vyvolává pochybnosti o serióznosti zpracovatele.


Dobrá zpráva pro malé fotovoltaické elektrárny

Zástupci Czech RE Agency (ing. Bronislav Bechník, Ph.D. a ředitel Ing. Martin Müller) jednali již 24. února 2010 s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEPS, a. s. Ing. Petrem Zemanem za přítomnosti místopředsedy představenstva a výkonného ředitele úseku Provoz a správa majetku Ing. Milana Kovaříka. V průběhu jednání především Ing. Zeman zdůvodňoval aktuální kroky ČEPS ve vztahu k povolování dalších obnovitelných zdrojů.


Výkupní cena – hledejme řešení bez hysterie

Czech RE Agency, o. p. s. od začátku podporuje snahu Energetického regulačního úřadu regulovat výkupní ceny na udržitelnou úroveň. Jsme si dobře vědomi, že současný boom fotovoltaiky v České republice je dlouhodobě neudržitelný. Zatímco investoři po odeznění boomu přejdou do jiného oboru nebo do jiných regionů, negativní emoce dopadnou na český fotovoltaický průmysl a všechny, kdo jsou s ním spojeni.


Cena elektřiny – co ji zvyšuje

Cena elektřiny – co ji zvyšujeVe Státní energetické koncepci, kterou schválila vláda 10. 4. 2004, byly uvedeny nejméně dva cíle, jež v důsledku vedou ke zvýšení ceny elektřiny pro odběratele v České republice. Jedním z těchto cílů byla liberalizace a otevření trhu s elektřinou. Druhým cílem byla podpora obnovitelných zdrojů tak, aby bylo dosaženo indikativního cíle 8 % OZE v roce 2010. Více v článku Bronislava Bechníka


Výkupní ceny v Evropě - velké systémy

Doba Výkupu V několika grafech jsou porovnány výnosy fotovoltaických systémů o výkonu nad 1 MWp instalovaných na zemi. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí. V některých zemích, které se v pořadí umístily před Českou republikou, však působí další omezující podmínky. Například v Řecku je to kromě administrativních bariér možná i bariéra jazyková.


Výkupní ceny v Evropě - malé systémy

Doba Výkupu V několika grafech jsou porovnány výnosy fotovoltaických systémů o výkonu do 30 kWp. Systémy této velikosti jsou obvykle instalovány na střechy rodinných domů. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí.


Fotovoltaika: instalovaný výkon v roce 2009 a snížení výkupních cen pro rok 2011

Rožnov pod Radhoštěm, 14. 1. 2010
Podle informací prezentovaných Energetickým regulačním úřadem na včerejším jednání Hospodářského výboru PSP dosáhl k 31. 12. 2009 instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice 411 MWp. V roce 2009 tedy byly uvedeny do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 350 MWp. Je to přibližně o 100 MWp více, než nejvyšší odhady Czech RE Agency z října 2009.

Doplňující zpráva - celkový instalovaný výkon u FVE ke dni 31.12.2009 je neuvěřitelných 462,186 MWp s počtem 5999 provozoven. zdroj ERÚ

31.3.2013

Evropské dny Slunce

EDSEvropské dny Slunce zvyšují povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích. V různých zemích Evropy, včetně České republiky budou probíhat akce (dny otevřených dveří, promítání filmů, informační stánky, přednášky, apod.) pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie. Tyto akce se v roce 2013 uskuteční ve dnech 1. až 19. května.

8.3.2013

8. Česká fotovoltaická konference

8. Česká fotovoltaická konference

8. ročník České fotovoltaické konference proběhne v rámci Evropských dnů Slunce ve dnech 14. a 15. května 2013.

10.10.2012

Světové konference zaměřené na OZE

Světové konferenceAktualizujeme přehled konferencí, seminářů a workshopů v oblasti obnovitelných zdrojů u nás i světě!

11.7.2012

Shrnutí workshopu Optimalizace provozu FVE aneb Cesty ke zvýšení výnosu

Nečekaně velký zájem provázel seminář CZEPHO a společnosti Solartec s názvem Optimalizace provozu fotovoltaických elektráren, který se konal 28. června 2012 v Praze. Na 120 majitelů FVE a příznivců sluneční energetiky si vyslechlo celkem 9 přednášek s různorodými tématy.

29.6.2010

Video o fotovoltaice

Česká televize natočila zajímavý dokument, který napomáhá vyjasnit některé mýty o fotovoltaice a informuje o sektoru.

10.4.2010

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Datum účinnosti je 1. dubna 2010

27.8.2009

Stanovisko Czech RE Agency k tiskové zprávě MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle tiskové zprávy zveřejněné na jeho webových stránkách dne 24. 8. 2009 usiluje o urychlenou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Jako hlavní důvod uvádí nerovné podmínky podpory fotovoltaiky ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji (OZE).

12.8.2009

Dokumenty ČEZ a E.ON ke stažení

ČEZ Dokumenty ČEZ pro vlastní připojení výrobny do distribuční sítě a uvedení do trv.provozu

E.ON Informace E.ON pro připojení výrobny a uvedení do trvalého provozu

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION