Druhy OZE

Mluvíme-li o obnovitelných zdrojích energie máme především na mysli využívání přírodních energetických zdrojů k výrobě elektrické a tepelné energie. Jedná se o zdroje, které jsou v podstatě nevyčerpatelné a stále se obnovující, jako je slunce, voda, vítr a biomasa.

V současné době jsou v ČR nejrozšířenějším zdrojem energie fosilní paliva a to především uhlí a zemní plyn. Tyto paliva sice patří mezi přírodní zdroje, ale rozhodně je nemůžeme považovat za nevyčerpatelné zdroje. Vezmeme-li v úvahu například uhlí k jehož přeměně do využitelné podoby bylo zapotřebí milióny let, podařilo se během pouhých sto let jeho zásoby natolik snížit, že se jejich vyčerpání předpokládá již v první polovině tohoto století. Všechna ostatní fosilní paliva (plyn, ropa) je třeba dovážet, přičemž se dá předpokládat celosvětový nárůst jejich cen. Dalším aspektem ukazujícím v neprospěch fosilních paliv je jejich negativní účinek při spalovacích procesech, kdy vznikají oxidy uhlíku a dusíku, které se významnou měrou podílejí na skleníkovém efektu.

Obnovitelné zdroje energie

Z výše uvedených skutečností, tj. snižování zásob, stoupající ceny a negativní působení používání fosilních paliv na životní prostředí, vyplývá nutnost snižování jejich spotřeby a součastně vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie. Jejich podíl na celkové energetické bilanci bude v závislosti na zeměpisné poloze, přírodních podmínkách, společenských i politických podmínkách jednotlivých oblastí různý. Odlišný bude i význam jednotlivých zdrojů (slunce, zemská kůra, biomasa, voda a vítr).

V následujících kapitolách bychom Vás rádi seznámili z nejvyužívanějšími obnovitelnými zdroji energie v České republice. Je to především solární energie (využívá se pro ohřev teplé užitkové vody a přitápění pomocí solárních kolektorů, a v současné době stále více k výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů), energie biomasy (výroba tepla jejím spalováním či zplyňováním a kombinovaná výroba tepla a elektrické energie kogeneračními jednotkami, výroba bioplynu atd.), geotermální energie (využívající zemského tepla k vytápění pomocí tepelných čerpadel) a energie vody a větru.

Definice OZE

Obnovitelným energetickým zdrojem se rozumí využitelný zdroj energie, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Jedná se tudíž o energii slunce, větru, vody, biomasy a energii ovzduší a horninového prostředí, přičemž jsou rozlišeny přírodní – primární - zdroje energie a technologie využití těchto energií. Další relevantní pojmy jsou definovány následovně:

  • „Obnovitelnými zdroji energie“ se rozumějí obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny);
  • „Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;
  • „Elektrickou energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie“ se rozumí elektrická energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie a část elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i konvenční zdroje energie, a to včetně obnovitelné elektrické energie používané k doplnění akumulačních systémů, ale s výjimkou elektrické energie vyrobené jako výsledek těchto akumulačních systémů;
  • „Spotřebou elektrické energie“ se rozumí vnitrostátní výroba elektrické energie včetně vlastní výroby, s připočtením dovozů a odečtením vývozů (hrubá národní spotřeba elektrické energie)“.

Kromě toho se používají definice uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION