Úspory a OZE – žádný zástupce v Radě pro vědu, výzkum a inovace

Kompetence

Kompetence Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsou určeny zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada kromě plnění blíže nespecifikovaných úkolů a povinností stanovených zákonem, jiným právním předpisem nebo uložených vládou:

  • připravuje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací, kontroluje její realizaci, navrhuje metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a toto hodnocení provádí
  • navrhuje předsedu a členy představenstva Technologické agentury České republiky (TAČR) a Grantové agentury České republiky (GAČR)
  • zpracovává priority, roční analýzy a hodnocení aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací a návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol včetně návrhu jejich rozdělení
  • provozuje informační systém výzkumu, vývoje a inovací a schvaluje jeho provozní řád
  • zpracovává stanoviska k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací
  • jedná s obdobnými orgány Evropských společenství a jednotlivých států
  • zpracovává na základě návrhu Bioetické komise stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

„Pravomoci Rady jsou ve srovnání s ostatními radami vlády enormní, přesto její činnost není podřízena veřejné kontrole,“ upozornila již před několika měsíci petice Za odpovědnou reformu. Podepsaly se pod ni tisíce signatářů, včetně bývalé předsedkyně AV ČR Heleny Illnerové nebo astrofyzika Jiřího Grygara. Podle občanského sdružení Věda žije Rada rozhoduje o přidělování obrovských finančních prostředků bez jakékoli zodpovědnosti.

Členové

Zajímavé je mimo jiné, že někteří členové Rady odmítli veřejnou prezentaci kandidátů a že u jednoho dosud chybí stručný životopis. Přestože veřejnou prezentaci kandidátů navrhoval tehdejší předseda vlády Fischer, souhlasila s ní pouze Akademie věd.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.ekonomická statistika
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.technická kybernetika a měřicí technika
PhDr. Miroslava Kopicovározvoj lidských zdrojů
Ing. Karel Aim, CSc.technická analytická a fyzikální chemie
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.hutnictví a těžké strojírenství
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.fyzikální chemie, chemické inženýrství
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.čeština a historie, politologie
Ing. Zbyněk Frolík technická kybernetika a elektronické počítače
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.biologie, fyziologie, medicína
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng.sdělovací elektrotechnika, lékařská informatika
prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc.fyzikální chemie, biochemie
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.světová ekonomika, zahraniční obchod
Ing. Jaroslav Míl, MBAjaderná energetika, fosilní energetika
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.matematická lingvistika
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. kvantová optika, atomová fyzika, kvantová informatika
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBAdopravní stavby

Z hlediska úspor energie, obnovitelných zdrojů energie a trvalé udržitelnosti je na složení Rady zajímavé, že žádný člen nemá praktickou zkušenost s uvedenými tématy. Pouze snad kniha Štíhlý a inovativní podnik Ing. Frolíka by se mohla v některých aspektech dotýkat otázky úspor energie. Mezi členy není ani zástupce stavebnictví, kde je jednoznačně největší potenciál úspor energie. Naopak dva členové mají praxi v jaderné energetice nebo jaderné fyzice, další v těžkém průmyslu, mezi členy Rady je po několika zástupcích oborů souvisejících s ekonomikou, informatikou nebo chemií. Lze proto očekávat, že otázky úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů budou pro členy rady spíše okrajové.

Vydáno: 22. září 2010

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION