Biomasa – jaký způsob využití je ekologický?

Poměr vložené a získané energie

Energii v požadované formě nezískáme zadarmo. Vždy je nutno na začátku vložit přinejmenším znalosti a nějaké fyzické úsilí, případně i finanční prostředky. Aby vůbec mohla společnost fungovat, musí být poměr získané energie k energii vložené (EROEI, ERoEI, ER) výrazně vyšší než 1,0, obvykle je uváděna minimální hodnota kolem 10, někteří autoři připouštějí hodnotu kolem 6.

Následující tabulka ilustruje skutečnost, že energetická výnosnost závisí na klimatických podmínkách, druhu pěstované biomasy, způsobu pěstování a sklizně. Obecně lze pozorovat, že systémy s vyšším podílem ruční práce jsou obvykle výhodnější. Je však třeba upozornit, že není shoda ve způsobu, jak z energetického hlediska započítat lidskou práci.

Tabulka: Poměr získané energie k energii vložené pro různé druhy biomasy
Poměr získané energie k energii vložené pro různé druhy biomasy

V čem však panuje naprostá shoda, je rychlé snižování efektivnosti využití energie s rostoucí dopravní vzdáleností. Již dopravní vzdálenost 80 km snižuje EROEI minimálně o celou třetinu. V České republice je v současnosti běžně dopravována biomasa i na vzdálenosti větší.

Vedle toho soudobé technologie pěstování potravin jsou energeticky náročné, to je hlavním důvodem, proč přínos kapalných biopaliv první generace je z energetického hlediska označován některými autory za sporný. Obvykle jsou však zanedbány energetické a ekonomické přínosy vedlejších produktů, například řepkové pokrutiny z výroby bionafty (oleje) lze použít jako bílkovinné krmivo pro hospodářská zvířata, řepkovou slámu lze rovněž využít energeticky nebo jako stelivo.

Podrobnější článek byl publikován na odborném portálu TZB-info

Ing. Milena Můčková, Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION