Seminář: Podpora sektoru Cleantech na České zemědělské univerzitě v Praze

Seminář proběhl v aule České zemědělské univerzity (ČZU) ve čtvrtek 17. 3. 2011, od 13:00 do 15:00. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jej pořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU.

Seminář poskytl studentům informace z oblasti tzv. čistých technologií (CleanTech) s cílem navázat spolupráci vysokých škol a komerčních i neziskových subjektů. Studenti získali příležitost zvolit témata bakalářských a diplomových prací odpovídající požadavkům praxe, případně svá témata konzultovat s odborníky.

Přednášky

Seminář zahájil Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., prorektor pro strategii. Ve své úvodní řeči vyzdvihl perspektivy čistých technologií a oboustrannou výhodnost spolupráce školy a praxe.

Petra Roučková, CzechInvest: Čisté technologie a jejich potenciál v ČR. Prezentace zasadila podporu sektoru Cleantech do širších souvislostí v rámci České republiky.

Bronislav Bechník, Czech RE Agency: Obnovitelné zdroje v zemědělské praxi. Prezentace poukázala mimo jiné na dlouholetou tradici využívání obnovitelných zdrojů energie od sušení plodin až po bioplynové stanice a nastínila možnosti energetické soběstačnosti zemědělských podniků.

Ondřej Hégr, Solartec: Vývojové a aplikační trendy ve fotovoltaice. Prezentace představila aktuální problémy řešené v rámci fotovoltaického výzkumu v České republice.

Z diskuse v rámci semináře

Dotaz: Jaká je energetická náročnost recyklace fotovoltaických panelů? Vyplatí se vůbec?

Odpověď: Energetická návratnost fotovoltaických panelů se pohybuje v České republice kolem 2 až 3 let. V tom je již zahrnuta energie na recyklaci panelů a dalších komponent. Fotovoltaická elektrárna tedy za dobu životnosti vyrobí minimálně desetinásobek vložené energie. Z energetického hlediska je recyklace výhodná (podrobněji v příspěvku z 3. České fotovoltaické konference, nebo v článku na TZB-info). Z ekonomického hlediska je situace komplikovanější, náklady z velké části ovlivňuje systém zpětného odběru. Povinně jsou recyklovány panely obsahující kadmium. V České republice je množství panelů k recyklaci nízké, Czech RE Agency přesto již začíná organizovat systém zpětného odběru v České republice v rámci dobrovolné evropské recyklační aktivity PV Cycle.

Dotaz: Jaká je životnost fotovoltaického panelu?

Samotný křemíkový fotovoltaický článek v podstatě nedegraduje, životnost panelu je limitována ostatními komponentami, zejména elektrickými kontakty a laminačními materiály. Životnost celých panelů je v současnosti odhadována na 30 až 40 let, výrobci garantují pokles výkonu o 20 % po 25 letech. V praxi bylo ověřeno, že degradace je u kvalitních panelů pomalejší – 8 % po 26 letech. Tenkovrstvé technologie jsou citlivé na atmosférickou vlhkost a kyslík, které způsobují rychlou krozi, panely však jsou hermeticky uzavřeny. Po úvodní rychlé degradaci a snížení účinnosti dochází v tenkovrstvé struktuře k cyklickým změnám, které vedou ke stabilizaci účinnosti. Výrobci tenkovrstvých panelů udávají výkon již ve stabilizovaném stavu, pokles výkonu je garantován rovněž o 20 % po 25 letech.

Dotaz: Lze předpokládat, že dojde k rozvoji komunálních bioplynových stanic?

Odpověď: Provoz bioplynové stanice závisí na stabilním přísunu vstupních surovin. Město nebo obec může mít dostatek vstupního materiálu například z údržby zeleně, v zimě by však bioplynová stanice neměla dostatek surovin. Jedním z důvodů je, že další vhodný zdroj – fekálie – využít nelze, protože jsou naředěny splachovací vodou. Některé čističky odpadních vod (ČOV) jsou sice doplněny bioplynovým stupněm, produkce však obvykle pokrývá pouze vlastní spotřebu tepla a elektřiny.

Vydáno: 22. března 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION