Fotovoltaika bez podpory – (staro)nové možnosti

V posledních několika letech přibývá instalovaný výkon fotovoltaických elektráren ve světě tempem přesahujícím 30 % ročně. Tento trend přispěl k rozvoji fotovoltaického průmyslu, zrychlení aplikace vědeckých poznatků do praxe i k novým směrům vědeckého výzkumu v oblasti přeměny slunečního záření na elektřinu. Pozitivním dlouhodobým výsledkem je snižování investičních nákladů přibližně o 20 % při každém zdvojnásobení celosvětově instalovaného výkonu, přestože ceny panelů před rokem 2008 z důvodu nedostatku solárního křemíku víceméně stagnovaly.

Výrazný propad cen fotovoltaických panelů a v důsledku celých elektráren v roce 2009 posílený ještě dlouhodobým vývojem kurzu koruny a pomalá reakce českých zákonodárců na tuto nečekanou situaci byly důvodem pro prudký nárůst instalovaného výkonu v roce 2010. Následná negativní mediální kampaň byla zase důvodem pro sérii legislativních změn, jejichž důsledkem je v podstatě zastavení podpory pro fotovoltaiku.

V tomto okamžiku je vedlejší, nakolik je negativní kampaň zaměřena proti skutečnému původci současného stavu. Fotovoltaický průmysl v České republice musí na vzniklou situaci reagovat. Firmy mají dvě možnosti: orientovat se na zahraniční trhy (Slovensko, Itálie, Bulharsko), nebo se zaměřit na fotovoltaické aplikace, které jsou konkurenceschopné i bez podpory.

Fotovoltaika bez podpory

Především je možno se „vrátit“ ke známým aplikacím, jejichž rozvoj byl nastavením podpory utlumen. Výrazně se například zvětšil prostor pro autonomní systémy (s akumulátory). Před 5 lety byla fotovoltaika ekonomicky zajímavá pouze pro větší vzdálenosti k rozvodné síti. V současnosti se tato vzdálenost výrazně zkrátila. Vedle toho probíhá vývoj spotřebičů směřujících k nižší spotřebě při stejném rozsahu poskytované služby. Je otázkou několika let, kdy u novostaveb bude levnější pořídit autonomní systém, než zřizovat přípojku elektřiny. V mnoha případech je tato možnost zajímavá již nyní.

Postupně se rovněž otevírají možnosti pro malé systémy s výkonem v řádu jednotek kWp propojené řízením spotřeby domácích spotřebičů. Je nutno zajistit, aby veškerá elektřina byla spotřebována v domácnosti a nedocházelo k neoprávněným dodávkám do sítě. Výroba elektřiny v malém rozsahu pro vlastní spotřebu, pokud není požadována podpora, evidentně nepodléhá povinnosti získat licenci. Autonomních systémů bez licence jsou v České republice provozovány stovky, mnohé ještě před rokem 2006. Malou elektrárnu má ve svém automobilu každý řidič a motorové elektrocentrály o výkonech desítek kilowattů jsou běžně dostupné v maloobchodní síti.

Novým prostorem, který se vytvořil výrazným poklesem investičních nákladů, je pohon zemědělských strojů. Stačí si uvědomit, že pro řadu lidí se pěstování vlastní zeleniny stává koníčkem. Pro takové použití je však současná technika poháněná spalovacími motory nejen velice neefektivní, ale navíc zbytečně hlučná. Stroj poháněný fotovoltaickým panelem (typicky 200 W) může vykonat tolik práce jako těžce pracující otrok – 1000 hodin ročně po dobu 25 let (ve skutečnosti bude výkon obvykle výrazně nižší, zato po mnohem delší dobu). Při současných cenách panelů to je méně než 50 haléřů na hodinu. Pro srovnání – průměrný výkon fyzicky pracujícího člověka se udává 1/10 koňské síly, tj. přibližně 75 W.

Pro drobné zemědělce je možno použít jinou rovnici: 3 panely = 1 kůň. Pro malé rodinné farmy, může být zemědělská technika poháněná fotovoltaikou výhodnější než malotraktor, který v takových případech bývá většinu času nevyužit. I kdyby investiční náklady byly stejné, náklady na palivo jsou nulové. Většina prací v zemědělství je tak jako tak prováděna za hezkého počasí. Stroje s elektrickým pohonem poskytují obecně větší možnosti a lze je snadněji automatizovat.

Velmi inspirativním tématem je závazek dosáhnout 10 % podílu OZE na spotřebě energie v dopravě. Výnos energie z jednotky plochy je u fotovoltaiky o řád vyšší než u energetických plodin. Důvod je prostý. Přestože účinnost přeměny slunečního záření na organické látky může za ideálních světelných podmínek při dostatku živin a vlány krátkodobě dosahovat až 20 %, čistá účinnost fotosyntézy po odečtení ztrát dýcháním se pohybuje pouze kolem 1 %. Účinnost nejrozšířenějších krystalických panelů přesahuje 10 % i při odečtení veškerých ztrát při konverzi a přenosu energie.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 12. ledna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION