Fotovoltaika stejně jako voda

V roce 2011 dodaly fotovoltaické elektrárny do elektrizační soustavy stejné množství elektřiny jako elektrárny vodní, které dosud mezi obnovitelnými zdroji dominovaly. Spalováním biomasy bylo vyrobeno zhruba o čtvrtinu méně elektřiny než ze slunečního záření.

Podle měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy za prosinec 2011, kterou vydal Energetický regulační úřad (ERÚ), vyrobily v roce 2011 fotovoltaické elektrárny 2104,40 GWh elektřiny (čistá výroba po odečtení vlastní spotřeby). Ve stejném období dosáhla čistá výroba vodních elektráren 2124,40 GWh – o necelé jedno procento více. Vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám – množství dopadajícího slunečního záření bylo výrazně vyšší než je dlouhodobý průměr, zatímco srážky byly podprůměrné – byla výroba fotovoltaických elektráren ještě v listopadu vyšší než výroba elektráren vodních.

Výroba elektřiny z vybraných OZE

Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren se v roce 2011 pohyboval kolem 1950 MWp, na konci roku byl 1958,94 MWp. Instalovaný výkon vodních elektráren byl 1054,56 MW (vynechány jsou přečerpávací vodní elektrárny, protože elektřinu nevyrábějí, ale pouze akumulují, jejich instalovaný výkon je 1146,50 MW).

Výroba elektřiny z vybraných OZE - kumulativně

Vodní elektrárny jsou z větší části koncentrovány na Vltavě, zatímco fotovoltaické elektrárny jsou v elektrizační soustavě rozptýleny relativně rovnoměrně. Vzhledem k tomu jsou ztráty při přenosu a distribuci elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách pravděpodobně nižší než ztráty při přenosu elektřiny z vodních elektráren. Z toho důvodu je možno konstatovat, že dodávky elektřiny z fotovoltaiky a vodních elektráren byly stejné.

ČEPS v Roční přípravě provozu na rok 2011 konstatoval, že při plném zapojení fotovoltaických elektráren se sníží ztráty jen v přenosové soustavě o 14 MW. Ztráty v distribučních soustavách jsou obecně několikanásobně vyšší než ztráty v přenosové soustavě. Lze proto předpokládat, že i snížení ztrát vlivem fotovoltaiky bude několikanásobně významnější než uvedená hodnota. Nejprokazatelnější je snížení ztrát u malých systémů na střechách rodinných domů, kde se elektřina spotřebuje v místě výroby nebo v nejbližším okolí.

Celkové ztráty při přenosu a distribuci přesahují 6 % vyrobené elektřiny, v roce 2011 se jednalo o 4404,8 GWh. Předpokládejme, že celkové snížení ztrát vlivem rozptýlené výroby fotovoltaiky je pětinásobné oproti snížení ztrát jen v přenosové soustavě, a zároveň je úměrné aktuálnímu výkonu. Za těchto podmínek se snížení ztrát pohybuje kolem 70 GWh neboli necelá dvě procenta celkových ztrát. Elektřina z fotovoltaiky se na konečné spotřebě podílí přibližně třemi procenty.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 22. března 2012

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION