Fotovoltaika bez podpory – zítra začínáme

Masivní podpora instalací fotovoltaických elektráren ve vyspělých zemích přispěla k rozvoji výrobních technologií zaměřených více na snižování nákladů na jednotku instalovaného výkonu než na dosahování maximální účinnosti panelů. Nové výrobní kapacity a přesun výroby do asijských zemí zároveň posílily konkurenční prostředí v oboru. Uvedené vlivy vedly k prudkému poklesu cen panelů a dalších komponent fotovoltaických systémů. K boomu velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě v České republice došlo v důsledku pomalé reakce na tento neočekávaně rychlý vývoj.

Vyhlášení tzv. STOP-stavu, tj. zákazu povolování nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, vedlo k utlumení instalací malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů. Zatímco instalovaný výkon velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě ke konci loňského roku gradoval, instalace malých systémů od poloviny roku stagnovaly a v závěru roku došlo k výraznému poklesu.

Střešní instalace přitom zaměstnávají třikrát více pracovníků na jednotku instalovaného výkonu. V tabulce dole je uvedena pracovní náročnost FV elektráren v závislosti na velikosti včetně projektové přípravy a výroby nosných konstrukcí.

Tabulka: Počet pracovních míst vytvořených v souvislosti s instalacemi fotovoltaických elektráren v roce 2009
Počet pracovních míst vytvořených v souvislosti s instalacemi fotovoltaických elektráren v roce 2009

*FTE – fulltime employment – plný pracovní úvazek

V loňském roce bylo v kategorii do 30 kWp instalováno cca 42,5 MWp fotovoltaických elektráren, což zvýšilo koncovým odběratelům cenu elektřiny přibližně o 0,8 haléře na spotřebovanou kilowatthodinu. Pracovní náročnost prodeje a instalací těchto elektráren odpovídá více než 500 pracovních míst na plný úvazek.

V průběhu loňského roku byly přijaty legislativní změny, které zcela ruší podporu instalací na zemi. Instalace na budovách jsou sice formálně na základě platných zákonů podporovány, přetrvávající STOP-stav však znemožňuje jejich připojení do elektrizační soustavy a podporu prostřednictvím výkupních cen.

Podle vyjádření zástupců energetických společností a státní správy ke zrušení STOP-stavu může dojít až po dokončení novelizace související legislativy, jejíž součástí je i Národní akční plán pro podporu obnovitelných zdrojů (NREAP – National Renewable Energy Action Plan). Vzhledem k tomu, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren je v současnosti vyšší než cílová hodnota v NREAP pro rok 2020, lze těžko očekávat uvolnění STOP-stavu v tomto roce, přestože i podle vyjádření Energetického regulačního úřadu je mezní hodnota instalovaného výkonu fotovoltaiky vyšší než 2000 MWp.

V České republice proto zítra (1. 3. 2011) začíná, i když vynuceně a poněkud předčasně, éra fotovoltaiky bez podpory. Tématu se bude podrobněji věnovat připravovaný seriál článků na webu www.czrea.org. Některé možnosti již byly naznačeny v předchozích článcích:

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 28. února 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION