Fotovoltaika – co je velmi malý systém II

Nové podněty k diskusi nad otázkou nadhozenou v předchozím článku. Obsah pojmu velmi malý fotovoltaický systém se pravděpodobně bude měnit s časem. V současnosti jsou nejrozšířenější systémy s výkonem kolem 5 kWp.

Elektrotechnické normy

Pro rozhodnutí otázky výkonové hranice pro velmi malé systémy může být doplňkovým kriteriem evropská legislativa. Přesněji evropské normy v oboru elektrotechniky a energetiky. Například EN 50438 Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí (Requirements for the connection of microgenerators in parallel with public low-voltage distribution network), kterou jsou povinny aplikovat všechny státy, jež jsou členy CEN/CENELEC.

Tato norma se vztahuje na mikrogenerátory do výkonu 3,68 kW na jednu fázi (odpovídá proudu 16 A) bez ohledu na primární zdroj energie. V některých státech je aplikována i pro výkony vyšší (například v ČR 4,6 kWp), pro větší výkony však může být použita i další legislativa, která může být s EN 50438 v rozporu.

Norma doporučuje pro mikrogenerátory postup Informovat a připojit (Inform and Fit). Většina členských států CEN/CENELEC uvedený postup používá. Mezi těmi, které vyžadují povolení provozovatele distribuční soustavy je kromě České republiky i Německo, které však postup Informovat a připojit používá alespoň pro obnovitelné zdroje.

Obvyklý výkon malých systémů

Podle počtu licencí vydaných energetickým regulačním úřadem jsou nejpočetnější systémy s výkonem do 5 kWp. Podílí se přibližně polovinou na celkovém počtu licencí. Rozložení počtu a součtového instalovaného výkonu malých systémů je uvedeno v obrázku dole. Vůbec největší počet systémů je v kategorii 5 kWp – více než třetina počtu všech systémů o výkonu do 20 kWp.

Podíl jednotlivých výkonových kategorií na celkovém počtu a instalovaném výkonu malých FV systémů

Obrázek: Podíl jednotlivých výkonových kategorií na celkovém počtu a instalovaném výkonu malých FV systémů [na základě informací ERÚ]

Důvod uvedeného stavu je celkem zřejmý. Jak je uvedeno v předchozí kapitole, maximální výkon připojitelný do jedné fáze je 4,6 kWp. Větší systémy je nutno připojit do více fází, musí proto být vybaveny větším počtem střídačů, což zvyšuje investiční náklady. Dva střídače o výkonu 5 kW jsou obvykle dražší, než jeden střídač o výkonu 10 kW. Ve výše uvedeném grafu lze kromě toho pozorovat, že i u větších systémů jsou preferovány výkony v násobcích 5 kWp.

Parita s jinými zdroji

Pokles cen fotovoltaických panelů překonává všechna očekávání již třetím rokem. V důsledku toho klesá cena elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem. Již v současnosti je průměrná cena elektřiny pro domácnosti v sazbách D01d a D02d na úrovni ceny elektřiny z fotovoltaických systémů.

Je například možno očekávat, že v dohledné době bude levnější ohřívat vodu fotovoltaickým systémem, než v současnosti výhodnějšími kolektory pro ohřev vody. Ceny samotných fotovoltaických panelů jsou v současnosti ještě přibližně třikrát vyšší, než ceny kolektorů pro ohřev vody. Rozšíření fotovoltaického systému o výkon potřebný pro ohřev vody však může být cenově srovnatelné s instalací kolektorového systému.

Solární pokrytí

Předpokládá se, že velmi malé systémy jsou používány přednostně pro vlastní spotřebu. Pro diskusi o tom, co je vlastní spotřeba je důležité vědět, jaký podíl elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem je skutečně spotřebována v místě výroby.

Tento podíl se může výrazně lišit i u domácností se stejnou roční spotřebou. Pravděpodobně bude nižší v domácnostech pracujících lidí, kteří většinu dne tráví mimo domov. Naopak v domácnostech důchodců nebo rodin s malými dětmi lze očekávat solární podíl vyšší. Problematika solárního pokrytí je dobře zpracována pro solární systémy pro ohřev vody, viz obrázek dole. Pro fotovoltaické systémy se problematikou zabývá CZREA ve spolupráci s vybranými subjekty. Výsledky budou publikovány v nejbližší době.

Solární pokrytí, měrný zisk a nevyužité zisky u kolektorů pro ohřev teplé vody

Obrázek: Solární pokrytí, měrný zisk a nevyužité zisky u kolektorů pro ohřev teplé vody.

Rozdíl fotovoltaických systémů oproti ohřevu teplé vody je, že přebytky mohou být dodávány do sítě. Měrný zisk proto může být konstantní nezávisle na domácí spotřebě. Solární pokrytí u větších systémů však bude růst poměrně málo, naopak výrazně porostou přebytky dodávané do sítě.

Solární pokrytí lze výrazně zvýšit řízením spotřeby. Již dnes mnohé domácnosti přesouvají praní do období nízkého tarifu. Řada firem vyvíjí systémy pro řízení spotřeby domácnosti. Kromě toho existují například chladničky a mrazničky, které vydrží až 36 hodin bez proudu, přičemž tuto dobu lze jednoduchou úpravou výrazně prodloužit. Až v poslední řadě je možno přebytky využít k ohřevu teplé vody. Jak je však uvedeno v předchozí kapitole, toto platí v současnosti, v budoucnosti mohou být možnosti výrazně jiné.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 13. února 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION