Fotovoltaika: solární pokrytí I - definice

Předpokládá se, že velmi malé systémy budou používány přednostně pro vlastní spotřebu jejich provozovatele. Pro diskusi o velikosti systému, který lze ještě považovat za systém pro vlastní spotřebu je vhodné vědět, jaký podíl elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem může být spotřebován v místě výroby.

Související články:
Definice pojmů

Kapitola bude průběžně aktualizována.

Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny (zkráceně vlastní spotřeba) – spotřeba elektřiny v procesu její výroby, například na pohon čerpadel a ventilátorů spalin v tepelných elektrárnách, v případě fotovoltaických elektráren se pohybuje kolem 0,5 %, většinou ji proto lze zanedbat.

Místní spotřeba elektřiny (místní spotřeba) – účelná spotřeba elektřiny ve stejném přípojném místě; v případě velmi malého fotovoltaického systému se jedná o spotřebu jeho provozovatele.

Lokální spotřeba elektřiny (lokální spotřeba) – spotřeba v rámci oddělitelné části elektrizační soustavy, v případě velmi malých systémů se jedná výhradně o části distribuční soustavy nízkého napětí (NN).

Přebytek výroby elektřiny (přebytek výroby) – část vyrobené elektřiny, která není spotřebována v místě výroby; u systémů připojených do elektrizační soustavy jsou přebytky dodávány do elektrizační soustavy, která tak funguje jako nekonečný akumulátor.

Nevyužitelná část potenciální výroby elektřiny (nevyužitelná energie) – u ostrovních systémů část potenciální výroby elektřiny, která nebyla vyrobena, protože ji nelze v okamžiku výroby využít nebo akumulovat; pokud by bylo možno elektřinu účelně využít, systém by ji vyrobil. Podíl místní spotřeby – podíl elektřiny spotřebované v místě výroby na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaického systému (FVS); podíl místní spotřeby lze u systémů s akumulací rozdělit na:

  • Přímý – v době, kdy FVS elektřinu vyrábí
  • Nepřímý – s využitím akumulace
  • Celkový

Solární pokrytí – (procentuální) podíl elektřiny z fotovoltaického systému na celkové spotřebě subjektu (domácnosti, firmy); solární pokrytí lze u systémů s akumulací rozdělit na:

  • Přímé – v době, kdy FVS elektřinu vyrábí
  • Nepřímé – s využitím akumulace
  • Celkové

Je-li výkon fotovoltaického systému malý ve srovnání s příkonem odběrného místa, v němž je připojen, může podíl místní spotřeby dosahovat až 100 % - veškerá energie se spotřebuje v místě výroby. To je případ všech ostrovních systémů včetně například fotovoltaických článků použitých k napájení spotřebičů s velmi malou spotřebou, jako jsou například kalkulačky.

Podmínkou je, aby výkon fotovoltaického systému v žádném okamžiku nepřesáhl příkon odběrného místa. Solární pokrytí je v takovém případě nízké, protože je přímo úměrné poměru roční výroby fotovoltaického systému a roční spotřeby odběrného místa. V obecném případě, kdy vznikají přebytky elektřiny, je solární pokrytí nižší než uvedený poměr.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 7. března 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION