Fotovoltaika: solární pokrytí III – konstantní spotřeba

Předpokládá se, že velmi malé systémy budou používány přednostně pro vlastní spotřebu jejich provozovatele. Pro diskusi o velikosti systému, který lze ještě považovat za systém pro vlastní spotřebu je vhodné vědět, jaký podíl elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem může být spotřebován v místě výroby.

Související články:

Konstantní spotřeba

Konstantní spotřebu je možno považovat za nejjednodušší model odběru připojeného zařízení. Konstantní spotřebu mají zařízení, která jsou trvale v provozu. Může se jednat například o semafory, různé informační panely, rozhlasové vysílače, případně stanice radioreléových spojů nebo základnové stanice (BTS) mobilních operátorů. Solární pokrytí v tomto případě závisí na poměru instalovaného výkonu fotovoltaického systému a příkonu připojeného zařízení, viz obrázek dole.

závislost na poměru příkonu připojeného zařízení a instalovaného výkonu fotovoltaického systému

Obrázek: Solární pokrytí bez akumulace závislost na poměru příkonu připojeného zařízení a instalovaného výkonu fotovoltaického systému

Je-li maximální výstupní výkon fotovoltaického systému roven příkonu připojeného zařízení, nevznikají žádné přebytky. Solární pokrytí se za těchto podmínek pohybuje v České republice v rozmezí 10 až 12 % celkové spotřeby elektřiny připojeného zařízení. Pro vyšší příkony připojeného zařízení solární pokrytí úměrně klesá.

Při menších příkonech solární pokrytí roste, zároveň však rostou přebytky elektřiny, které buď lze využít jinak – například dodat do sítě nebo akumulovat – nebo zůstanou nevyužity. Pro velmi malé příkony může solární pokrytí v klimatických podmínkách České republiky přesáhnout 40 %. Pro provoz připojeného zařízení se však při solárním pokrytí 40 % využije nejvýše 12 % vyrobené elektřiny.

Maximální výstupní výkon fotovoltaického systému závisí kromě klimatických podmínek na parametrech použitých komponent. Hlavní vliv mají teplotní závislost použitých panelů a účinnost střídače. U malých fotovoltaických systémů maximální výkon zcela výjimečně přesahuje 85 % nominálního výkonu použitých panelů. Ještě při 70 % nominálního výkonu je četnost překročení příkonu připojeného zařízení v podstatě zanedbatelná. Zanedbatelné je tedy i množství nevyužité energie.

porovnání několika systémů – data z jednoho roku

Obrázek: Solární pokrytí bez akumulace
porovnání několika systémů – data z jednoho roku

S využitím tohoto poznatku je možno u připojených zařízení s konstantní spotřebou dosáhnout pokrytí spotřeby kolem 15 %. Je otázkou ekonomické optimalizace, zda je výhodnější zvýšit solární pokrytí, nebo minimalizovat podíl nevyužité energie. Pokud by se příkon připojeného zařízení pohyboval kolem 50 % instalovaného výkonu fotovoltaického systému, zvýší se solární pokrytí přibližně na 20 %, zároveň však na přibližně 20 % vzroste podíl nevyužité energie.

Bronislav Bechník

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 11. dubna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION