Fotovoltaika – humbuk se zeleným bonusem

Současný stop-stav, neboli zákaz připojování nových fotovoltaických elektráren, lze údajně obejít tak, že provozovatel zahájí výrobu v ostrovním režimu, pro který nepotřebuje souhlas distribuční společnosti. V příštím roce systém připojí do sítě a přejde na výkupní cenu. Takové informace se objevily v řadě tištěných i internetových médiích. Zdá se, že je opět pozornost zaměřena na nepodstatný detail. Zdůvodnění je uvedeno níže.

Především je nutno říci, že nikdy nebyl vydán zákaz připojování nových fotovoltaických elektráren. Investoři, kteří získali souhlasné stanovisko před polovinou února, mohou, pokud mají zájem a získají smlouvu s termínem připojení v letošním roce, své systémy dokončit standardním způsobem. Už takových systémů je tolik, že pokud by byly zapojeny, mohly by donutit uhelné elektrárny k výraznému snižování výkonu. O nějakém ohrožení stability sítě však v současnosti nediskutuje ani provozovatel přenosové soustavy ČEPS, který je za stabilitu sítě zodpovědný.

Takzvaný stop-stav se týká pouze nových žádostí podaných od poloviny února. V úvodním odstavci zmiňovaná „finta“ se může týkat pouze nových systémů. Nemůže být použita například u systémů, pro něž provozovatel obdržel návrh smlouvy s termínem připojení v příštím roce, protože takové systémy zjevně byly projektovány pro připojení do sítě. Kromě toho i v případě nových systémů bude muset provozovatel prokázat účelné využití vyrobené elektřiny, jinak by neměl podporu získat. Otázku, zda se jedná o účelné využití, zřejmě bude řešit nezávislý subjekt, nejspíš Státní energetická inspekce nebo Energetický regulační úřad.

Kdy lze získat zelený bonus

Podle cenového rozhodnutí č.4/2009 ERU ze dne 3. 11. 2009:

(1.3.) Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu elektřiny podle zvláštního právního předpisu3). Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu podle zvláštního právního předpisu3).

3) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vyhlášce č. 475/2005 Sb. se praví:
§ 2 - Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

c)ostatní vlastní spotřebou elektřiny – elektřina z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu a která je účelně využita výrobcem či jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

(4)Předpokladem pro uplatnění podpory formou povinného výkupu je předání údajů výrobcem o předpokládaném ročním množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a množství elektřiny nabídnuté výrobcem příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy k povinnému výkupu v termínech podle odstavce 5. Výrobce, jenž neuplatní právo na podporu formou povinného výkupu a hodlá využít podpory formou zelených bonusů, předá údaje o předpokládaném ročním množství vyrobené elektřiny v termínech podle odstavce 5. Vzor hlášení o předpokládané výrobě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy, jež má být v následujícím kalendářním roce vyrobena z obnovitelného zdroje a uplatněna k podpoře, je vždy 31. srpen kalendářního roku. Pro nové výrobny předá výrobce tyto údaje nejméně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu.

Podle těchto odstavců by již všichni, kdo plánují zahájit výrobu v letošním roce, museli mít nahlášeno, kolik budou vyrábět – tedy pokud někdo takto spekuluje ERÚ by to již měl vědět. Bohužel, na základě zkušenosti z minulého roku se ukazuje, že výrobci tuto povinnost neplní, jinak by totiž ERÚ měl včas informace o plánované výrobě na rok 2010 a mohl odpovídajícím způsobem nastavit příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ.

§ 4 - Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů

(7) Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh.

(15) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů a uplatňuje nárok na úhradu zeleného bonusu v souladu s odstavcem 7, je povinen uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny s jiným účastníkem trhu s elektřinou v souladu se zvláštním právním předpisem3). Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který veškerou elektřinu, kterou vyrobil z obnovitelných zdrojů, sám spotřebovává.

(16) Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se výrobna elektřiny tohoto výrobce nachází.

§ 5 - Podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

(4) Předáním údajů o množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 6 provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy vzniká výrobci nárok na úhradu zeleného bonusu stanoveného podle § 6.

(5) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu, je povinen předávat naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Splněním této povinnosti vzniká tomuto výrobci nárok na úhradu zeleného bonusu a na vydání záruky původu podle § 4 odst. 13.

Co tedy lze

Systémy projektované pro připojení do sítě

Bez připojení do sítě systém není dokončen, nemůže získat kolaudační souhlas, a nemůže být uveden do trvalého provozu a zahájit výrobu. Energetický regulační úřad nevydá v takovém případě licenci a distribuční společnost neuzavře smlouvu o vyplácení zeleného bonusu.

Systémy projektované jako ostrovní

Zásadní problém vzniká kolem otázky účelného využití vyrobené elektřiny. V médiích popisované maření elektřiny připojením „přes odpory do země“ jistě účelným využitím není. Ohřívat vyrobenou elektřinou vodu je rovněž pochybné, protože v takovém případě je ekonomičtější využít solárních kolektorů pro ohřev vody.

V praxi zbývají dvě možnosti. Pokud výrobce elektřinu umí spotřebovat v rámci ostrovního provozu, pak nepotřebuje připojení do sítě ani přechod na výkupní cenu v následujících letech. Předpokládá se totiž, že ceny elektřiny se s odezněním krize výrazně zvýší, podobně jako se již zvýšily ceny ropy zhruba na dvojnásobek jejich minima. Druhá možnost je, že výrobce sice zahájí výrobu, ale elektřiny účelně využije pouze malou část, a pouze za tuto část získá od distribuční společnosti zelený bonus. Je potom otázka, zda zákonodárci nebo přímo distribuční společnosti vymyslí nějaký protitah, kterým do budoucna znemožní připojení takových systémů do sítě. Provozovatel takové fotovoltaické elektrárny by následně po celou dobu provozu musel dokazovat, kolik elektřiny vyrobil.

Závěr

Zelený bonus je skutečně možnost, jak získat výhodné podmínky podpory i bez souhlasu distribuční společnosti. Pro velké systémy však zůstává problém s prokazováním účelného využití elektřiny. V současné atmosféře hysterie lze očekávat, že zodpovědné orgány budou účelné využívání podporované elektřiny pečlivě sledovat.

Zdá se však, že zelený bonus je šance pro nadšence, kteří v budoucnu reálně plánují odpojení od sítě, protože předpokládají, že ceny elektřiny výrazně porostou. Pokud někdo takový krok zvažuje, má zřejmě již dnes promyšleno, jak přizpůsobit spotřebu výrobě a elektřinu účelně využít. Jenže takových nadšenců je opravdu velmi málo, a kromě toho budou pořizovat ostrovní systémy malého výkonu bez toho, že by v budoucnu plánovali jejich připojení do sítě.

I kdyby takových nadšenců byly tisíce, stále se jedná o výkony v řádu jednotek megawattů. Ve srovnání s desítkami a stovkami megawattů největších investorů se jedná o zanedbatelnou položku jak z hlediska elektrizační soustavy, tak z hlediska dopadu na koncové odběratele. V některých případech jsou takové systémy již dnes ekonomicky výhodnější než budování přípojky.

Martin Müller, Bronislav Bechník
Czech RE Agency propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

Vydáno: 12. září 2010

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION