Obnovitelné zdroje nebo jádro? Německo a Česká republika

Ostré zvraty zažívá nejen Česká republika, ale i Německo. Rozdíl je však podstatný. Německo plánuje odstavení jaderných elektráren a přechod na 100 % obnovitelných zdrojů (OZE). Česká republika blokuje rozvoj OZE a podporuje výstavbu nových jaderných bloků.

Energetický mix

V Německu krátce poté, co bylo schváleno prodloužení životnosti stávajících jaderných elektráren, došlo k dohodě o jejich úplném odstavení do roku 2022. Naproti tomu Česká republika po boomu fotovoltaiky způsobeném nepřiměřenou podporou pozemních instalací zažívá faktický zákaz výstavby dokonce i malých fotovoltaických systémů s instalovaným výkonem v řádu jednotek kilowattů. Takových systémů byly přitom i v dobách největšího rozmachu fotovoltaiky, mimo jiné při téměř dvojnásobných výkupních cenách, budovány a připojovány pouze jednotky megawattů ročně.

Jeden z návrhů energetického mixu v Německu

Obrázek: Jeden z návrhů energetického mixu v Německu

Komentáře v České republice se zaměřují na domněnku, že přechod na OZE bude v Německu drahý. Podpora OZE pravděpodobně zvýší cenu elektřiny pro koncové odběratele a posílení přenosových kapacit ve směru sever-jih bude vyžadovat výrazné investice, k prudkému zvýšení nákladů na podporu OZE, k němuž došlo v loňském roce v České republice, však v Německu dojít nemůže. Německý systém podpory OZE je totiž konstruován podstatně prozíravěji než český, výkupní ceny všech OZE mohou totiž jedině klesat (v ČR mohou výkupní ceny některých OZE růst a v praxi rostou). Kromě toho německý parlament v loňském roce ukázal ve srovnání s českým podstatně vyšší akceschopnost, když snížil výkupní ceny pro elektřinu z fotovoltaických elektráren v polovině roku. Výkupní ceny elektřiny z velkých pozemních fotovoltaických elektráren byly zcela zrušeny mimo jiné proto, že se přiblížily ceně elektřiny pro domácnosti.

Investiční náklady fotovoltaických elektráren (FVE) nadále klesají. V Německu je proto očekáváno, že možná již v příštím roce bude investice do malého fotovoltaického systému (FVS) výhodnější než odběr elektřiny ze sítě. Výhodou německých domácností je skutečnost, že připojení malého fotovoltaického systému je povinné: investor pouze oznámí distribuční společnosti, že chce FVS připojit, a ta je povinna připojení zajistit. Připojení je realizováno během několika týdnů (na rozdíl od měsíců v ČR). Podobný postup (oznam a přípoj) je aplikován v dalších 18 státech EU u všech malých zdrojů (tedy nejen OZE). V České republice je naproti tomu nutno získat souhlas distribuční společnosti i v případě, že investor vůbec nežádá o podporu prostřednictvím výkupních cen nebo zeleného bonusu.

Cena elektřiny

Krátkodobě může být Německo v nevýhodě, protože v důsledku odstavení poměrně velkých a stabilních zdrojů se zvýší cena elektřiny, což může vést k „emigraci“ energeticky náročných odvětví do zemí s nižší cenou elektřiny. Zvýšení cen elektřiny se však bude týkat celého středoevropského regionu, tedy i České republiky.

Ceny elektřiny pro domácnosti

Obrázek: Ceny elektřiny pro domácnosti

Vysoké ceny elektřiny mimo jiné přispějí k urychlenému zavádění technických a organizačních opatření zvyšujících efektivnost využití energie. Další vývoj může být obdobný vývoji u vody, u níž v České republice při růstu ceny došlo k výraznému snížení její spotřeby. Celková spotřeba vody v mnoha případech neklesla, zvýšil se však podíl dešťové vody a v některých případech byla voda využita opakovaně.

Ještě před necelými deseti lety by zvýšení ceny elektřiny v Německu mohlo být výraznou příležitostí pro Českou republiku, protože náklady na výrobu elektřiny jsou v ČR výrazně nižší než v Německu. Bohužel zároveň s propojením trhu se „propojily“ i ceny elektřiny. Ceny silové elektřiny na energetické burze v Praze v podstatě kopírují jen s mírnými odchylkami ceny v Německu. Mohlo by to sice být i jinak, jak ukazují ceny ve Francii nebo Itálii, výrobci v České republice by však měli podstatně nižší zisky. Z celospolečenského hlediska by však výhodou byla výrazná konkurenceschopnost českých firem díky nižším nákladům na energie.

Energetická závislost

Vzhledem ke značné nejistotě trhů s energiemi může být naopak významnou výhodou, že se zvýší energetická soběstačnost Německa. Na konci desetiletí by podíl OZE mohl dosahovat až 50 %. Jedná se přitom vesměs o domácí zdroje energie. Naproti tomu energetická závislost České republiky se podle Státní energetické koncepce bude zvyšovat i v případě, že dojde k prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

I kdyby došlo k prolomení limitů, jednalo by se pouze o dočasné řešení, které by problém energetické závislosti odsunulo pouze o několik let. V souvislosti se zavedením povinných aukcí emisních povolenek a dalším snižováním celkového ročního objemu povolených emisí CO2 je očekáván růst ceny až na 60 €/t CO2, což by se výrazně projevilo v ceně elektřiny z uhelných elektráren.

Zvýšení podílu jaderných elektráren by rovněž vedlo k vyšší dovozní závislosti, protože v České republice se uran pouze těží. Obohacování uranu ani výroba jaderného paliva není v České republice zvládnuta. Pokud nějaká firma nabízela vybudování závodu na výrobu paliva, jednalo se pouze o kompletaci palivových tyčí, tj. pouze závěrečnou část výrobního řetězce.

Závěr

Německo a Česká republika směřují v energetickém mixu zcela opačnými směry. Za deset let může být podíl OZE v Německu kolem 50 %. V České republice je zpochybňován i cíl 13 % uvedený v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje (NREAP). Pouze čas ukáže, kdo byl v tomto případě prozíravější.

Je obtížné odhadovat, jaká technologie bude dominovat v budoucím energetickém mixu. Rozhodně to však nebudou tlakovodní reaktory plánované pro nové bloky v Temelíně. Lidstvo v současnosti sází na tři skupiny technologií – jadernou fúzi, rychlé množivé reaktory s uzavřeným cyklem paliva a obnovitelné zdroje ve spojení s efektivním využitím energie. Která z uvedených sázek bude vítězná, je prozatím otevřené. Jisté pouze je, že ani fúze ani rychlé reaktory nebudou masivně nasazeny před polovinou tohoto století. Vyvážený mix obnovitelných zdrojů ve spojení s efektivním využitím energie tuto šanci mají.

Vydáno: 18. dubna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION