Primární zdroje energie – definice

České zdroje

Český statistický úřad

Tuzemské přírodní zdroje – uvádí se těžba prvotních zdrojů paliv na úrovni odbytové těžby po prvotní úpravě, elektřina z vodních sil měřená na svorkách generátorů, teplo vyrobené v jaderných elektrárnách pro výrobu elektřiny a pro rozvod, teplo v exotermických chemických reakcích, které je dále využité (např. teplo vznikající při výrobě kyseliny sírové).

Hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů se rovná součtu přírodních zdrojů, dovozu, množství čerpanému ze zásob a z jiných zdrojů sníženému o vývoz, množství dodané na zásoby a jiný úbytek.

Poznámka CZREA: definice výčtem je pro jmenované zdroje jednoznačná, ve výčtu tuzemských přírodních zdrojů však chybí jakákoli zmínka o fotovoltaických a větrných elektrárnách. Zajímavé je, že v případě vodních elektráren není uvažována kinetická nebo potenciální energie vodní masy, ale až elektřina vyrobená ve vodní elektrárně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Primární energetické zdroje jsou souhrnem tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů vyjádřených v energetických jednotkách. Prvotním teplem se zde rozumí teplo vyrobené v jaderných reaktorech. Prvotní elektřina je elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách (bez přečerpávacích vodních elektráren) plus saldo dovozu a vývozu elektřiny.

Poznámka CZREA: již v definici jsou obsaženy dvě výjimky, které jsou v rozporu s obsahem první věty. Primárním zdrojem není ani uran ani palivové články, jež jsou dovezené, ale až teplo vyrobené v jaderném reaktoru. Rovněž v případě vodních elektráren není primárním zdrojem hydrostatický potenciál vodní masy nad hrází přehrady, ale až vyrobená elektřina. Zřejmě vychází z výše uvedené definice ČSÚ.

Západočeská univerzita

Primární zdroje energie tvoří uhlí, ropa, zemní plyn, uran (thorium) a regenerativní potenciál (voda, vítr, solární energie, biomasa, geotermální energie).

Poznámka CZREA: v tomto případě vůbec není jasné, jakou část regenerativního potenciálu uvažovat, pokud bychom chtěli hodnotit využití primárních zdrojů. Vše, co vyroste na plantáži, pouze nadzemní biomasu nebo pouze odvezenou biomasu? Podobně u vody, větru a slunečního záření.

Encyklopedie

Encyclopedy of Earth

Primární energie je energie obsažená v přírodních zdrojích před jakoukoli lidmi provedenou konverzí nebo transformací.

Wikipedia

Primární energie je energie dostupná v přírodě, která neprošla žádným konverzním nebo transformačním procesem.

Mezinárodní energetické statistiky

Eurostat

Primární produkce: biomasa (tepelný obsah vyrobených biopaliv a bioplynu; teplo vyrobené spálením obnovitelných odpadů); vodní energie zahrnuje potenciální a kinetickou energii vody přeměněnou na elektřinu ve vodních elektrárnách (elektřina vyrobená v přečerpávacích elektrárnách není uvažována); geotermální energie zahrnuje teplo uvolňované ze zemské kůry, obvykle ve formě teplé vody nebo páry; větrná energie zahrnuje kinetickou energii větru přeměněnou na elektřinu ve větrných elektrárnách; solární energie zahrnuje sluneční záření využité pro solární ohřev (teplé vody) a výrobu elektřiny.

Poznámka CZREA: Odtud by se dalo vyvozovat, že primárním zdrojem je v případě větrné energetiky kinetická energie větru. Jenže v tabulkách jsou uvedeny hodnoty odpovídající množství vyrobené elektřiny, například pro rok 2007 je uvedeno 125 GWh, což odpovídá množství vyrobené elektřiny podle ERÚ. V tabulce Renewable energy primary production: biomass, hydro, geothermal, wind and solar energy - [ten00082]; Wind Energy (1 000 toe) je uvedena hodnota 11, což odpovídá přepočítacímu koeficientu 0,086 toe/MWh, která odpovídá účinnosti větrné elektrárny 100 %. Pokud by byla jako primární zdroj uvažována pohybující se vzduchová masa, byl by při účinnosti větrné elektrárny 30 % použit koeficient 0,287.

International Energy Agency

Celková domácí dodávka primární energie = výroba paliv + vstupy z jiných zdrojů + import – export – mezinárodní námořní sklady + změna skladových zásob.

Zahrnuje uhlí, ropu, zemní plyn, rafinerské vstupy, aditiva, ropné produkty, plyny, spalitelné obnovitelné odpady, elektřinu a teplo. Domácí dodávka se liší od konečné spotřeby o distribuční ztráty. Dodávky i spotřeba jsou přepočítány na kg ropného ekvivalentu použitím standardních koeficientů pro každý zdroj energie.

Zdroj: United Nations. Energy Statistics -- Definitions, Units of Measure and Conversion Factors. Series F, No. 44 (United Nations publication, Sales No. E.86.XVII.21).

Poznámka CZREA: v tomto případě se nejedná o definici primárních zdrojů, ale až následující krok – domácí dodávka energie. Přesto z definice není zřejmé, jak uvažovat obnovitelné zdroje.

Energy Information Administration

Americká EIA používá při vyhodnocování přínosu obnovitelných zdrojů a jejich podílu na primárních zdrojích energie originální metodu – odhaduje množství energie z fosilních zdrojů, která je obnovitelnými zdroji nahrazena. Postupuje tak, že množství vyrobené elektřiny násobí konverzním koeficientem, který odpovídá průměrné účinnosti elektráren na fosilní paliva, v roce 2008 byl tento koeficient 9,884/ 3,412 = 2,897, což odpovídá účinnosti 34,5 %. Konverzní koeficient se v čase snižuje v závislosti na zvyšování účinnosti konvenčních elektráren.

Právě statistiky EIA a změny některých položek v těchto statistikách v posledních letech jasně ukazují, že pojem primární zdroje energie není jasně definován. Přesněji – toto platí pro energetické statistiky, jinak je pojem primární zdroje definován celkem jasně. Primární zdroje jsou všechny hmotné statky tak, jak jsou dostupné v přírodě, tj. před jakoukoli transformací. V případě energie by se buď musely uvažovat všechny energeticky využitelné primární zdroje, nebo je nutno přijmout nějaké kompromisní řešení.

Komentář

Pojem primární zdroje energie v ekonomickém/statistickém smyslu byl vytvořen pro posouzení efektivnosti využití paliv. U těch je situace poměrně jednoduchá. V případě obnovitelných zdrojů energie je situace složitější, viz Primární zdroje energie.

Vydáno: 28. 4. 2010

Klíčová slova: primární zdroj energie, definice, statistika, statistická data, souhrn

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION