Obnovitelné zdroje – stručná historie podpory v ČR

Obnovitelné zdroje energie (OZE) byly v České republice částečně podporovány již před přijetím zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů. Kromě investičních dotací a programu Slunce do škol byly od roku 2002 Energetickým regulačním úřadem vyhlašovány výkupní ceny pro jednotlivé kategorie OZE. Některé klíčové zákony vztahující se k energetice, úsporám a efektivnímu využívání energie pocházejí z roku 2000. Další vývoj je stručně shrnut v následujícím přehledu.

2004 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nejdříve samostatně a později ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připravily vládní návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. V původním návrhu byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 10 % ročně. Podle Důvodové zprávy k návrhu zákona byl v roce 2010 plánován instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 15 MWp. Rovněž ze stenozáznamů jednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu, kde se diskutovalo přednostně o větrných elektrárnách a částečně i o nesmyslnosti spolužalování biomasy(!), vyplývá, že s fotovoltaikou se téměř nepočítalo.

2005 – schválení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V průběhu schvalování byl meziroční pokles výkupních cen omezen na 5 % ročně. Tato hodnota odpovídala tehdejšímu nastavení pro fotovoltaiku na střechách v obdobném zákoně v Německu (pro fotovoltaiku na zemi 6,5 %. Další poslanecké návrhy na omezení meziročního poklesu výkupních cen na 3 nebo dokonce 2 % ročně odpovídaly tehdejšímu i dosavadnímu německému zákonu, v němž je pro všechny OZE s výjimkou fotovoltaiky nastaven pevný meziroční pokles výkupních cen 1 nebo 1,5 %.

2006 – Energetický regulační úřad (ERÚ) vyhlásil pro fotovoltaické elektrárny výkupní cenu na 13,20 Kč/(kW.h) bez rozlišení výkonu a umístění a dobu výkupu nastavil na 15 let. Pro ostatní OZE byla doba výkupu 20 let, jen pro malé vodní elektrárny 30 let. V jiných evropských státech jsou minimálně od roku 2004 výkupní ceny výrazně diferencovány, pro malé systémy na budovách jsou až o polovinu vyšší než pro velké instalace na zemi. Instalovaný výkon fotovoltaiky na konci roku 2010. odhadoval Jaromír Řehák – nestor fotovoltaiky v České republice – na konci roku 2010 na 29 MWp.

2007 – po dvou letech platnosti zákona byly uvedeny do provozu první čtyři fotovoltaické elektrárny o výkonu přesahujícím 0,5 MWp. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren dosáhl na konci roku 3,4 MWp. Ve Zprávě o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE na základě toho MPO plánovalo na konci roku 2010 instalovaný výkon fotovoltaiky na 10 MWp.

2008 – německý zákon na podporu OZE byl novelizován, nově závisí pokles výkupní ceny pro fotovoltaiku na instalovaném výkonu v předchozím roce. V letech 2009 až 2011 se výkupní ceny měly snižovat o 8 až 11 % ročně. Pro ostatní OZE zůstal zachován pokles 1 resp. 1,5 %. Česká legislativa na tuto změnu vůbec nereagovala. ERÚ sice rozdělil fotovoltaické elektrárny do dvou výkonových kategorií (do 30 kWp a nad 30 kWp), výkupní ceny se však lišily o méně než 1 %. Instalovaný výkon dosáhl na konci roku 65 MWp, ERÚ však na začátku roku uváděl 54 MWp. Plán MPO pro rok 2010 byl zvýšen na 185 MWp.

2009 – dochází k prudkému poklesu cen fotovoltaických panelů, který začal na konci předchozího roku. Propad byl způsoben omezením trhu ve Španělsku, cenovým tlakem čínských výrobců a zejména prudkým zvýšením výroby solárního křemíku, které vedlo k výraznému snížení jeho ceny. Zvýšení výroby solárního křemíku přitom bylo očekáváno až o rok později. V České republice byl na přelomu roku 2008 a 2009 pokles cen panelů zastíněn mnohem rychlejším oslabováním koruny, projevil se proto až ve druhém čtvrtletí 2009. V únoru 2009 odhadoval EGÚ Brno instalovaný výkon na konci roku 2010 na 36 MWp. Odhad Czech RE Agency se v té době pohyboval mezi 100 a 150 MWp, byl však založen na chybném údaji ERÚ, viz výše. Nejodvážnější odhady instalovaného výkonu z konce září 2009 končily u 300 MWp na konci roku 2009. To bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč byla novelizace zákona č. 180/2005 odložena, z pohledu zákonodárců zdánlivě nebyla situace nijak kritická.

2010 – realita předčila všechna očekávání, ERÚ v únoru 2010 oznámil konečnou hodnotu instalovaného výkonu na konci roku 2009 – 463 MWp. Začala skutečná panika, protože se ukázalo, že fotovoltaické elektrárny lze budovat rychleji, než si kdokoli byl schopen představit.

Pokračování

Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Vydáno: 25. března 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION