Energetika a legislativa v ČR

Důležité odkazy

Novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů

Průběh schvalování novely zákona:


Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Velmi důležitou roli v oblasti fotovoltaiky hraje tento zákon číslo 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož hlavním přínosem by měla být stabilizace podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšení atraktivnosti těchto zdrojů pro investory a vytvoření podmínek pro vyvážený rozvoj OZE v ČR. Mezi další významné právní normy můžeme zařadit zejména tyto dokumenty:Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997), Směrnice 2001/77/EC . Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. září 2001 „o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu“, Vyhláška č. 475/2005. ( novelizovaná vyhláškou č. 364/2007 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, Vyhláška č. 150/07 Sb. a Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007.


Vyhláška 475/2005 Sb. a její novelizace vyhláškou č. 364/2007 Sb.

Novelizace vyhlášky přináší změnu indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.

Hlavní teze vyhlášky s vlivem na fotovoltaiku:

§4 Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami

 1. Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne
  1. přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a
  2. nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu.
 2. Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně pro jednotlivé podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané technologie, které při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů umožňují splnit požadovaná ekonomická kritéria podle odstavce 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. [11]
Fotovoltaika – technické a ekonomické parametry v příloze č. 3 vyhlášky ERÚ 364/07 Sb.
 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let
 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je uvažován pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého výkonu ročně.
 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje
Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp]
< 135 000 > 935

Poznámka: Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.


Vyhláška č. 150/2007 Sb.

Tato vyhláška obsahuje z hlediska fotovoltaiky toto zásadní ustanovení:
§ 2 odst. (11) : „Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů1). Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny“. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.“


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007

Energetický regulační úřad stanovuje každoročně výši výkupních cen a zelených bonusů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2008 je platné Cenové rozhodnutí č. 7/2007, v tabulce naleznete výkupní ceny a zelené bonusy pro fotovoltaiku:

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně 13 460 12 650
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 13 800 12 990
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6 570 5 760

Zdroj: http://www.eru.cz/ (sekce Cenová rozhodnutí)


Udělování licencí pro podnikání v enregetických odvětvích
 • Vyhláška 426/2005 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Vyhláška 363/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Bílá kniha ISES: Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti

Bílá knihaInternational Solar Energy Society vydala dokument Bílá kniha ISES: Přechod k obnovitelným zdrojům energie budoucnosti, která uvádí důvody pro zavedení účinných vládních politik celosvětového využívání obnovitelných zdrojů energie a zároveň poskytuje dostatečné informace, jak zavedení těchto účinných vládních politik urychlit. Tezí Bílé knihy je, že celosvetové úsilí o přechod k obnovitelným zdrojům energie by se mělo stát jedním z hlavních bodu národních i mezinárodních politických programů.


Bílá kniha EU

Bílá kniha EU Bílá kniha EU o budoucnosti v obnovitelných zdrojích energie. Cílem je podporovat to, co bylo nazýváno trvale udržitelnou mobilitou, a to mimo jiné prostřednictvím zajištění rozvoje dopravních systémů, které by přispívaly k systému trvale udržitelného rozvoje a respektovaly životní prostředí a zejména snižování emisí CO2


Kjotský protokol

Kjotský protokol16.února 2005 vstoupil v platnost Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů.


Související články
Výkup elektřinyFOTOVOLTAIKA – doba výkupu elektřiny 20 let!

V novém roce opět dochází ke zdražení elektřiny pro malé spotřebitele v průměru okolo 10 % a tento trend bude i nadále nepochybně pokračovat. Z důvodu neexistence reálného tržního prostředí s touto komoditou tak vzrůstá zájem o „autonomní energetické zdroje“, mezi které patří i fotovoltaika.

Počet podaných žádostí a možnost získat dotaceNa dotace z EkoEnergie nečekejte
Pro FV elektrárny ZAPOMEŇTE NA DOTACE a neztrácejte čas a peníze.
V první výzvě programu Eko-Energie v roce 2007 byla žádána podpora celkem na 535 projektů. Z podaných 213 žádostí na fotovoltaické elektrárny s celkovým požadavkem na 5 163 mil. Kč nebude podpořena ani jediná.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION