Obnovitelné zdroje – vývoj legislativy v roce 2010

Výkupní ceny pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) byly v určité formě zavedeny již v roce 2002 (podrobněji v článku Obnovitelné zdroje – stručná historie podpory v ČR). Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE byl schválen v roce 2005. V té době byl srovnatelný s obdobným zákonem v Německu, který však byl v roce 2008 novelizován. Jedním z důvodů fotovoltaického boomu v loňském roce bylo, že česká legislativa na tuto změnu nereagovala.

Pomalý začátek

4. 11. 2008 - první, kdo veřejně upozornil na riziko, že by se rozvoj fotovoltaiky mohl stát neudržitelným, byl Ing. Martin Němeček z ČEZ Distribuce, a. s., který na 3. České fotovoltaické konferenci v listopadu 2008 komentoval nárůst počtu žádostí o rezervaci výkonu pro větrné a fotovoltaické elektrárny slovy: "V případě že zafouká a zasvítí, otočí se tok na přenosových transformátorech a pára na Temelíně se začne vracet do chladících věží". V té době měly pouze distribuční společnosti informace, na jejichž základě bylo možno odhadnout podíl spekulativních rezervací. Vědělo se však, že existují i rezervace výkonu bez doloženého smluvního vztahu k odpovídajícím pozemkům. V diskuzi se zástupci ČEZ a ERÚ v rámci konference zazněly i návrhy omezit časovou platnost rezervací a zavést poplatek za rezervovanou kapacitu ve výši 1000 Kč/kWp, který by byl investorovi vrácen při realizaci projektu. Toto jednoduché opatření by spekulativní rezervace rychle vyřadilo. V současnosti mají investoři povinnost zaplatit zálohu na náklady za připojení ve výši 150 nebo 640 Kč/kWp.

24. 8. 2009 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, že předloží návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., která Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) umožní od 1. 1: 2010 rychlejší snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren. Při zpětném pohledu byl tento krok logický, ceny fotovoltaických panelů se v České republice díky posílení koruny a propadu cen komponent snížily na konci roku 2010 ve srovnání s rokem 2006 téměř na polovinu. V důsledku toho se propadly i investiční náklady celých FV elektráren, protože panely v nich tvoří dominantní položku. Na přelomu let 2008 a 2009 však situace tak jasná nebyla, koruna až do února 2009 oslabovala rychleji, než klesaly ceny panelů. Ceny v korunách proto až do prvního čtvrtletí stagnovaly nebo mírně rostly.

16. 11. 2009 – vláda po téměř třech měsících schválila návrh tzv. „malé“ novely zákona č. 180/2005 Sb. (dva odstavce). Účinnost novely však byla nastavena v rozporu s předchozím vládním prohlášením až od 1. 1. 2011. Vzhledem k rychlosti, jakou probíhají legislativní změny v současnosti, je zřejmé, že pokud by byla politická vůle, mohl být návrh novely zpracován rychleji, a novela mohla vstoupit v platnost již od 1. 1. 2010. Jednání Poslanecké sněmovny však v té době blokovala ODS. Snížení výkupních cen od 1. 1. 2010 by fotovoltaiku efektivně zabrzdilo. Kterékoli ze současných opatření má na boom fotovoltaiky nulový vliv, u mnohých z nich navíc, díky retroaktivním účinkům, hrozí arbitráže ze strany investorů.

Obrázek: Vývoj kurzu koruny a výkupních cen ve srovnání s Německem

3. 2. 2010 – ČEPS požádal distribuční společnosti o pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických elektráren. Distribuční společnosti obratem vyhověly (ČEPS a distribuční společnosti jsou členy Českého sdružení regulovaných energetických společností ČSRES). Zatímco pro malé instalace na střechách budov to v podstatě znamenalo jejich okamžité zastavení, velké instalace na zemědělské půdě pokračují dále. Firmy, které se specializovaly na malé systémy na střechách, od poloviny roku 2010 zanikají, protože se jim zhroutil trh. Naopak firmy specializované na velké systémy na zemi zaznamenávají rozmach, který bude ukončen nejdříve v březnu 2011. Minimálně od tohoto okamžiku je každé projednávání novely v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu spojeno s negativní kampaní v médiích. (Dez)informace jsou často lživé, například údajné svícení na panely. Jindy přehánějí dopady rozvoje fotovoltaiky a ostatních OZE jak na stabilitu elektrizační soustavy, tak na účty koncových odběratelů. Vina je zcela neoprávněně svalována na Stranu zelených, která však v době schvalování zákona vůbec nebyla v parlamentu a v době projednávání novely už zase nebyla ve vládě. Proto lze těžko považovat za náhodu, že důležitá jednání probíhají v době předvolební kampaně (na jaře do Poslanecké sněmovny a na podzim do Senátu), zatímco v mezidobí (od června do srpna) byl poměrně klid.

16. 2. 2010 – distribuční společnosti pozastavují vydávání souhlasných stanovisek k žádostem o rezervaci výkonu pro fotovoltaické elektrárny./p>

Rychlé změny v roce 2010

18. 3. 2010 - Vyhláška č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Na základě této vyhlášky může být ve stavu nouze a v situacích předcházení stavu nouze regulován i výkon elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie včetně fotovoltaických a větrných elektráren. Stav nouze však nastal za posledních několik let jen jednou. Elektrárny s výkonem nad 100 kWp mají být povinně vybaveny zařízením umožňujícím dálkové ovládání. Vyhláška vstoupila v platnost 1. 4. 2010./p>

21. 4. 2010 – Senát schválil zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) – malá novela zákona č. 180/2005 Sb. Novela umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu mimořádně snížit výkupní cenu elektřiny pro tu kategorii obnovitelných zdrojů, kde návratnost klesla pod 11 let. ERÚ nastaví pro následující rok výkupní cenu tak, aby byla zachována návratnost 15 let. Novela však vstupuje v platnost až od 1. 1. 2011, její vliv na instalovaný výkon v roce 2010 je nulový. červen 2010 – ERÚ schválil změnu Pravidel provozování distribučních soustav (ČEZ, E-ON a PRE) a Pravidel provozování přenosové soustavy (ČEPS). Nově jsou definována pravidla pro posuzování žádostí o připojení včetně požadavků na rozsah studie připojitelnosti a projektové dokumentace. Nově je vyžadováno dálkové řízení pro všechny zdroje od 100 kVA a ve zjednodušené podobě i pro zdroje od 30 kVA, kromě toho je požadováno automatické snižování výkonu při nadfrekvenci.

25. 8. 2010 – vláda schválila Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie (NREAP – National Renewable Energy Action Plan). Pro všechny kategorie obnovitelných zdrojů (OZE) je naplánován rozvoj do roku 2020 tak, aby byl splněn závazný cíl 13 % energie z OZE v hrubé konečné spotřebě energie, který vyjednali naši zástupci v EU.

Obrázek: Plánovaný rozvoj OZE podle Národního akčního plánu [MPO]

6. 9. 2010 – vyhláška ERÚ č. 264/2010, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vstoupila v platnost od 15. 9. 2010. Novela pouze zpřesňuje některé formulace v textu původní vyhlášky.

22. 10. 2010 – vyhláška ERÚ č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., uvádí nové hodnoty investičních nákladů fotovoltaických elektráren a jejich roční využití výkonu. Z přehledu vývoje lze pozorovat, že hodnoty se v posledních dvou letech výrazně zpřísnily, viz tabulka.

Tabulka: Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., vývoj technickoekonomických parametrů FVE

Kategorie výkonuInvestiční nákladyRoční využití výkonuPodpora v roce 2011
20052007200920102005200720092010Výkupní cenaZelený bonus
Kč/WpKč/WpKč/WpKč/WpW.h/WpW.h/WpW.h/WpW.h/WpKč/kWhKč/kWh
Do 30 kWp13513511075980 9359809807,506,50
30 až 100 kWp 1351359060980935100010005.904,90
nad 100 kWp 1351359055980935100010005,504,50

říjen 2010 – ERÚ schválil změnu Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) č. 2/2010 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (21. 10.), E-ON (26. 10.) a PRE (27. 10.). Jsou definována pravidla pro uvedení zdroje do provozu – od připojení výrobny k distribuční soustavě přes zkušební provoz k trvalému provozu a uzavření příslušných smluv.

3. 11. 2010 – Senát schválil vládní, tzv. „malou rychlou“, novelu zákona č. 180/2005 Sb. Novela měla podle původního návrhu s okamžitou platností (přesněji 15 dní od vyhlášení, očekávalo se, že to bude koncem října) zrušit podporu pro instalace na zemi a pro ostrovní systémy. V případě ostrovních systémů se jedná o reakci na (opět hystericky přehnanou) hrozbu, že by větší množství systémů mohlo být uvedeno do provozu v ostrovním režimu a tak obejít současný stop-stav na nové žádosti o připojení. Je-li však elektrárna projektována pro připojení do sítě, lze ji uvést do provozu až po připojení, možnost uvést do provozu v ostrovním režimu je tím vyloučena. Překvapuje však rychlost, s níž novela vznikla: jeden týden vláda jednala o variantách řešení, druhý týden (13. 9. 2010) byl návrh novely na stole, 29. 10. 2010 novelu schválila Poslanecká sněmovna a 3. 11. Senát. Kdyby stejnou rychlostí postupovaly předchozí vláda a parlament, mohl být problém vyřešen o rok dříve, s výrazně nižšími náklady a s výrazně nižším rizikem arbitráží. Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu by novela údajně měla ušetřit až 7,8 miliard (ročně) tím, že se nenainstaluje asi 700 MWp fotovoltaických elektráren. Tato informace je však pochybná. Protože na jaře byl novelizován zákon č. 180/2005 Sb. a v říjnu vyhláška č. 475/2005 Sb., jsou v roce 2011 výkupní ceny tak nízké, že instalace by už tímto byly významně utlumemy. Novela je při uvedeném termínu platnosti z velké části zbytečná. Při nízkých výkupních cenách navrhovaných ERÚ budou do fotovoltaiky investovat jen nadšenci.

8. 11. 2010 – cenové rozhodnutí ERÚ, v němž na základě technickoekonomických parametrů podle letošní novely vyhlášky č. 475/2005 Sb. jsou pro fotovoltaiku určeny výkupní ceny 7,50 Kč/kWh pro systémy do 30 kWp, 5,90 Kč/kWh pro systémy do 100 kWp a 5,50 Kč/kWh pro systémy nad 100 kWp. Zelený bonus je ve všech kategoriích o 1,00 Kč/kWh nižší než výkupní cena.

12. 11. 2010 – Senát schválil novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela ruší možnost osvobození od daně z příjmu v roce uvedení do provozu a v následujících 5 letech (tzv. daňové prázdniny) pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kromě toho zavádí povinnost rovnoměrného odpisování fotovoltaických elektráren po dobu 20 let. Obě změny výrazně zhoršují ekonomiku projektů v prvních 10 letech, které jsou kritické z hlediska splácení úvěrů, některé projekty to může ohrozit.

14. 11. 2010 – Parlament schválil další vládní novelu zákona č. 180/2005 Sb. Původní návrh zahrnoval i text výše uvedené „malé rychlé“ novely. Text novely byl v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně vládou dopracován. Novější verze byla předložena jako komplexní pozměňovací návrh Hospodářského výboru. Ostatní pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Novela zavádí vícezdrojové financování podpory elektřiny z OZE. Důvodem je nepodložená obava z prudkého růstu cen elektřiny. V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně oznamoval E-ON zákazníkům z řad podnikatelů snížení ceny silové elektřiny až o 20 %, pro domácnosti bylo avizováno snížení o 10 %. Celkové zvýšení ceny elektřiny pro rok 2011 bude z uvedených důvodů nižší než každoroční růst v letech 2005 až 2009. Pro financování výkupních cen novela zavádí mimořádné zdanění příjmů z fotovoltaických elektráren instalovaných v letech 2009 a 2010 sazbou 26 % pro výkupní cenu a 28 % pro zelený bonus. Toto opatření by mělo vynést 4.2 mld. Kč ročně. Jako další zdroj financování novela zavádí darovací daň z ceny emisních povolenek, které výrobci elektřiny obdrží zdarma v letech 2011 a 2012. Očekávaný výnos se pohybuje kolem 4,8 mld. Kč ročně Posledním opatřením této novely je zvýšení poplatků za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu v průměru na čtyřnásobek, které by mělo vynést až 1 mld. Kč.

Vydáno: 4. dubna 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION