Novela zákona č. 180/2005 sb. v Parlamentu – schválena Senátem

Dne 21. 4. 2010 byl v Senátu projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Návrh zákona již dříve projednaly výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu , které jej doporučily ke schválení. Pro přijetí vládní novely schválené Poslaneckou sněmovnou hlasovalo 67 senátorů z celkem přítomných 71, nikdo nebyl proti. K úplnému schválení již zbývá pouze poslední krok – podpis prezidenta.

V průběhu roku 2009 se v důsledku finanční krize a omezení trhu ve Španělsku propadly ceny fotovoltaických panelů na světových trzích. V České republice se k uvedeným vlivům navíc přidalo posílení koruny, které dále zlevnilo nákup fotovoltaických komponent. Investiční náklady fotovoltaických elektráren v důsledku toho poklesly o více než 30 %. Podle analytiků však ceny panelů po odeznění krize pravděpodobně mírně vzrostou (Jsou současné ceny FV panelů racionální?). Přesto, aby se zachovala přiměřená návratnost, je pro rok 2011 nutno výkupní ceny snížit o více, než dovoluje současný zákon (Výkupní cena – hledejme řešení bez hysterie).

Podle místopředsedy vlády Jana Kohouta“ „… návrh zákona schválený PS představuje efektivní nástroj, který umožní Energetickému regulačnímu úřadu, aby vhodným způsobem diferencoval výkupní ceny s ohledem i na výkon…“. Zákon podle něj umožní: „Za prvé nastavit opět nediskriminační podporu všech zdrojů využívajících pro výrobu elektřiny obnovitelných zdrojů energie včetně fotovoltaiky. Za druhé snížit zábory zemědělského půdního fondu pro výstavbu fotovoltaických elektráren, za třetí zamezit současnému stavu, při kterém zahraniční investoři pro výstavbu fotovoltaik z ostatních zemí, zvláště z těch, kde již byla uplatněna snížená podpora pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, začali podnikat v ČR a neúměrné zisky plynoucí z stávající podpory výkupu elektřiny odtékají do zahraničí, a za čtvrté významně omezit nárůst regulovatelné složky z konečné ceny elektřiny, což bude přínosem pro všechny odběratele v ČR, jak pro domácnosti, tak pro střední a velké odběratele. Při tom všem bude zajištěna stálá podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dle platných směrnic EU.“

Senátor Jiří Čunek kromě několika zjevných nesmyslů (návratnost 4 roky, životnost 15 až 16 let) upozornil, že: „je pravdivá teze, že dáváme úřadu ohromnou moc, protože bude říkat, co je návratnost v 11 letech. Každý podnikatel, který staví solární elektrárnu, návratnost bude mít jinou. Už stanovení návratnosti na 11 let je velký problém. Tuto normu podpořím především proto, že nemáme řešení v tuto chvíli lepší. … Zároveň však chci jasně říci, že materiál, který byl právnickou firmou všem doručen do počítačů, je hoden naší pozornosti.“

Senátor Bedřich Moldan k tomu později dodal: „…tento zákon, jehož přijetí, doufám, za chvilku budeme svědky, ukazuje, jakým způsobem se vyvíjí podpora nejen obnovitelných zdrojů, ale vůbec veškerých aktivit, které míří ke zvýšení udržitelnosti ekonomiky. Je jasné, že žádné z těchto podpor nemohou být trvalé. Všechny jsou a rozhodně by měly být zamýšleny tak, že slouží jen k určitému dočasnému rozjezdu a potom by měly postupně být snižovány až k nule. Myslím si, že to je příklad normálního vývoje, který by takto měl postupovat. Docela dobře nechápu tu spoustu emocí, která provází tento zcela normální postup.

Jsem přesvědčen o tom, že udržitelný rozvoj má jasná pravidla, že se vůbec netýká něčeho takového, co naznačoval zde můj vážený kolega Alexandr Vondra, protože to rozhodně nemá absolutně nic společného s nějakou utopistickou vizí. Jde o reálnou a zcela ekonomicky podloženou postupnou transformaci ekonomiky tak, aby co možná nejlépe využívala veškerých přírodních služeb a neničila základnu ekosystému v globálním měřítku.“ Kromě toho, že diskuse o zákonu byla zneužita k vzájemnému obviňování politických stran, objevila se v ní celá řada nesmyslných tvrzení, jež vrhají špatné světlo na odborné znalosti senátorů, případně na informační zdroje, které pro přípravu svých vystoupení používají (Novela zákona č. 180/2005 sb. v Parlamentu – opravna senátorských omylů)

Vydáno: 23. 4. 2010

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Klíčová slova:

novela, zákon č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře OZE, zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION