Financování a dotace

V oblasti obnovitelných zdrojů energie lze v současnosti čerpat následující typy dotací:

Fyzická osoba

Fyzické osoby (ale i ostatní podn. a nepodnikatelské subjekty) jsou podporovány zejména v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2008. Jedná se o roční program financovaný státním rozpočtem, který je v gesci MPO - část A (Akční program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 - Program EFEKT) a MŽP - část B.

Přílohy
Podnikatelské subjekty

Pro podnikatelské subjekty je určen Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 (Program EKO-ENERGIE realizující Prioritní osu 3 „Efektivní energie“). Řídícím orgánem je MPO a zprostředkujícími subjekty jsou zejména CzechInvest (administrace a poradenství v regionálních kancelářích), CzechTrade a ČMZRB (realizace zvýhodněných úvěrů a záruk).

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 25. dubna 2007 1. výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Podpora bude poskytována formou dotace nebo podřízeného úvěru s finančním příspěvkem. Obě formy nelze navzájem kombinovat. V první fázi se předpokládá pouze podpora formou dotace, přitom minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč a nejvyšší absolutní částka dotace může činit 100 mil.Kč.

Maximální výše dotace pro OZE:
Podporovaná aktivita Výše dotace
Malé vodní elektrárny 35%
Biomasa – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 30%
Fotovoltaika 30%
Bioplyn – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 30%
Elektřina geotermální 20%
Výstavba zařízení na výrobu pelety a brikety z obnovitelných a druhotných zdrojů 15%
Teplo z OZE 30%
Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie 40%

Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích, a to registrační žádostí a následně plnou žádostí prostřednictvím elektronického účtu eAccount. Pro podání žádosti o podporu je nutný elektronický podpis (více na stránkách CzechInvest).

Přílohy

Nepodnikatelské subjekty

Města, obce, obecně prospěšné společnosti a další neziskové subjekty budou moci získávat dotace na financování projektů OZE v rámci Operačního programu Životní prostředí. Konkrétní podmínky programu a vyhlášené výzvy naleznete na OPŽP


Na dotace z EkoEnergie nečekejte
Počet podaných žádostí a možnost získat dotace

Pro FV elektrárny ZAPOMEŇTE NA DOTACE a neztrácejte čas a peníze. V první výzvě programu Eko-Energie v roce 2007 byla žádána podpora celkem na 535 projektů.
Z podaných 213 žádostí na fotovoltaické elektrárny s celkovým požadavkem na 5 163 mil. Kč nebude podpořena ani jediná. Takto to také již v srpnu 2007 deklaroval ministr Říman: "Při vyhlášení programu Eko-energie jsem jasně oznámil jeho priority. Navýšením prostředků pro první výzvu budeme schopni pokrýt energetické úspory a malé vodní zdroje. Na fotovoltaiku, kde se sešly žádosti o celkem více než pětimiliardovou dotaci, se už zřejmě nedostane.“

SFŽP podpořil v roce 2007 téměř 150 fotovoltaických systémů!
SFŽP

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie bylo od jeho počátku podpořeno na 145 fotovoltaických systémů. Průměrná výše podpory dosahovala 190 tis Kč a celkově se na fotovoltaiku vyčlenilo ze státních prostředků téměř 28 mil Kč.

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION