Česká fotovoltaická konference, 6. ročník – závěrečná zpráva

Czech RE Agency, o. p. s., 22. 12. 2011, Rožnov pod Radhoštěm

V úterý 13. 12. 2011 proběhla již pošesté Česká fotovoltaická konference. Letos se konala na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, zúčastnili se 42 zájemci, kteří vyslechli celkem 16 odborných přednášek rozdělených do pěti tematických bloků.

Česká fotovoltaická konference má mezi podobnými akcemi v oboru nejdelší tradici, první konference byla uspořádána již v roce 1998 za účasti úzkého okruhu odborníků. Od roku 2008 je konference pořádána každoročně. Letošní ročník se na rozdíl od předchozích let konal ve velmi skromných podmínkách, které odpovídají intenzitě státní podpory tohoto perspektivního oboru.

Konferenci zahájil proděkan pro vnější vztahy a marketing doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., který účastníky konference přivítal jménem fakulty. Ve svém projevu zdůraznil, že pokud mají být splněny podmínky evropské direktivy o energetické náročnosti staveb, je použití fotovoltaiky na střechách a fasádách budov v podstatě nutností. Současný odmítavý přístup politiků i energetiků se podle jeho názoru musí v dohledné době změnit.

Prezentace byly rozděleny do pěti tematických bloků nazvaných:

  • Úvod
  • Tři velké energetické sázky
  • Obnovitelné zdroje bez podpory
  • Občanská energetika
  • Synergie a kooperace s ostatními OZE

Úvod: Některé scénáře Státní energetické koncepce i nová legislativa působí dojmem, že cílem je obnovitelné zdroje zlikvidovat. V podobném duchu vyznívají mediální prohlášení nejen politiků, ale i představitelů institucí, které by rozvoj obnovitelných zdrojů energie měly podporovat. Konference proto byla přednostně zaměřena na energetickou soběstačnost bez dotační podpory.

Doucha

Z prezentace Mgr. Douchy(AK Šikola a partneři)

Tři velké energetické sázky: V současnosti nikdo neví, jak bude vypadat energetická budoucnost lidstva. Obnovitelné zdroje energie jsou jednou ze tří velkých energetických sázek. Zatímco však spuštění první fúzní elektrárny je očekáváno nejdříve v roce 2040 a demonstračních elektráren s reaktory tzv. IV. generace nejdříve v roce 2030, obnovitelné zdroje energie jsou masově instalovány již v současnosti. Nejen na příkladu České republiky v roce 2010 se přitom ukazuje, že je snazší instalovat potřebné objemy výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích než v moderních jaderných elektrárnách. Překvapivé je, že při modelování Státní energetické koncepce řešitelé ignorovali výsledky z praxe. Díky tomu nadhodnotili náklady u fotovoltaických elektráren oproti realitě až o 100 %, zatímco náklady na jaderné elektrárny až o 50 % podhodnotili. Výsledky modelování i závěry tomuto nastavení vstupních předpokladů samozřejmě odpovídají.

Bechník

Z prezentace Ing. Bronislava Bechníka, Ph.D.

Obnovitelné zdroje bez podpory: Je málo pravděpodobné, že by v České republice vznikly projekty regionální energetické nezávislosti podobně jako v regionu Burgenland nebo na ostrovech Samsø a El Hierro, které svou spotřebu pokrývají 100% z OZE. Z technického hlediska je energetická soběstačnost možná, ekonomicky může být řešení jen nepatrně nákladnější než elektřina ze sítě. Je-li veškerá elektřina spotřebována v místě výroby, nejedná se o podnikání a není proto nutno žádat o licenci. Výrobu elektřiny je přitom možno na základě veřejně dostupných předpovědních modelů s přijatelnou pravděpodobností předpovídat.

Zilvar Zilvar

Z prezentace Jiřího Zilvara (Czech RE Agency)

Občanská energetika: Po obědě následovaly přednášky, které přibližovaly praktickou problematiku soběstačných energetických systémů. I u stávajících obnovitelných zdrojů provozovaných v režimu zeleného bonusu je výhodnější spotřebovat veškerou elektřinu v místě, u velmi malých systémů provozovaných v ostrovním režimu pro vlastní spotřebu už je to nutnost. Rovněž v případných mikrosítích bude pravděpodobně výhodnější udržovat vyrovnanou bilanci výroby a spotřeby. Existuje přitom široká paleta spotřebičů, které umožňují spotřebu elektřiny snížit, případně je možné jejich spotřebu řídit.

Hladík

Z prezentace Ing. Jiřího Hladíka (Solartec)

Synergie a kooperace s ostatními OZE: Otázka synergických vazeb mezi různými OZE byla zmíněna i v některých předchozích přednáškách. Při vhodném poměru výkonu větrné elektrárny a fotovoltaických panelů se snižuje kolísání denní výroby elektřiny ve srovnání s výrobou ze samostatných zdrojů. Energeticky soběstačné regiony i mikrosítě vždy využívají kombinace obnovitelných zdrojů, případně s akumulací. Chlazení fotovoltaických panelů vodou nebo vzduchem zvyšuje výnos elektřiny a umožňuje využít zároveň získané teplo.

Bečica

Z prezentace Ing. Radka Bečicy (VUT v Brně)

Jak se již stalo na České fotovoltaické konferenci zvykem, o přestávkách jsou vedle běžného občerstvení podávány tradiční valašské frgály.

Děkujeme partnerům konference za finanční a mediální podporu. Díky patří firmě Solartec, s. r. o., která byla hlavním firemním partnerem a odbornému portálu TZB-info, který byl odborným partnerem letošního ročníku konference. Vybrané příspěvky budou na portálu TZB-info publikovány.

V příštím roce se Česká fotovoltaická konference přesouvá na jarní termín, bude uspořádána jako závěrečná akce v rámci Evropských dnů Slunce v České republice v termínu 14. a 15. května 2012. Jako obvykle v sudých letech bude větší pozornost věnována výsledkům výzkumu a vývoje v České republice. Zájemci o odborné i firemní prezentace mohou zasílat abstrakty příspěvků na adresu cfvk@czrea.org.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION