Konference Zpětný odběr 2011

V úterý 3. května 2011 proběhla v pražském hotelu Corinthia Towers konference Zpětný odběr 2011. Konferenci pořádala firma Asekol. Konference se zúčastnili i odborníci z oboru fotovoltaiky – Jan Clyncke – výkonný ředitel projektu PV Cycle, Bronislav Bechník z Czech RE Agency, o. p. s., která je výhradním koordinátorem projektu PV Cycle v České republice a Holger Hoppe, který zastupoval výrobce panelů Schott Solar AG.

Konference sestávala z dopolední části, kdy bylo jednání společné a odpolední části, kdy jednání probíhalo v sekcích věnovaných konkrétním skupinám výrobků. V dopolední části kromě přehledu vývoje zpětného odběru za posledních 5 let v jednotlivých skupinách výrobků s ukončenou životností byla zajímavá zejména přednáška upozorňující na nelegální export odpadu z přístavu Hamburk do západní Afriky.

Recyklace fotovoltaických panelů

V odpolední části byla v sekci C diskutována recyklace fotovoltaických panelů. V prvním bloku vystoupili Jan Kanta za ČEZ a Rostislav Krejcar za Energetický regulační úřad. Jejich prezentace byly zcela mimo téma konference. Blok uzavíral Ctirad Mikeš, starosta obce Mělník, který prohlásil, že firmy, které provozují fotovoltaické elektrárny, vznikaly jako účelové společnosti s ručením omezeným (což vyžadovaly banky, pozn. BB), a vyjádřil obavu, že je jejich majitelé uvedou před koncem životnosti panelů cíleně do úpadku. V takovém případě by za likvidaci zodpovídala obec.

Druhý blok měl zahajovat Jan Clyncke, výkonný ředitel projektu PV Cycle, který se však nemohl konference účastnit, zaslal proto videoprezentaci projektu PV Cycle. Jan Clyncke pracoval v minulosti mimo jiné jako manažer společnosti Van Gansewinkel v Belgii, která působí v odpadovém hospodářství i v České republice.

PV Cycle je dobrovolný kolektivní systém sběru a recyklace poškozených a vysloužilých fotovoltaických panelů. Je veden snahou fotovoltaického průmyslu učinit fotovoltaiku tzv. „Double Green“ = dvakrát zelenou tím, že zajistí ekologicky příznivou závěrečnou fázi životního cyklu. PV Cycle vznikl v roce 2007 pod patronací Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA – European Photovoltaic Industry Association). V současnosti jej podporují výrobci z celého světa, kteří pokrývají 90 % trhu fotovoltaických panelů v Evropě. Počet členů PV Cycle rychle roste, na začátku roku 2011 přesáhl 150.

Obrázek: Hustota sběrných míst v Německu je vysoká, v České republice je prozatím certifikováno jedno.

Celkově již bylo vybudováno na 120 sběrných míst a stále přibývají další. První certifikované sběrné místo je i v České republice, naprostá většina však je v Německu. V každém sběrném místě jsou instalovány dva kontejnery, každý na cca 30 až 35 panelů. Jeden kontejner je určen pro sběr krystalických panelů, druhý pro panely tenkovrstvé. Po naplnění kontejneru provozovatel sběrného místa tuto skutečnost oznámí do centrály PV Cycle. Odvoz respektive výměnu kontejneru a následnou recyklaci panelů zajišťuje PV Cycle na vlastní náklady. Odvoz panelů z velkých FV elektráren je řešen individuálně, provozovatel elektrárny pouze oznámí množství panelů a zajistí jejich demontáž a nakládku. Odvoz a následnou recyklaci panelů opět zajišťuje PV Cycle na vlastní náklady.

Zajímavá je zejména skutečnost, že projekt PV Cycle vznikl již v roce 2007, tedy dříve, než se vůbec začalo na evropské úrovni o případném zařazení fotovoltaických panelů do systému zpětného odběru diskutovat. Všechny ostatní „dobrovolné“ kolektivní systémy provozované v České republice vznikly až jako reakce na odpovídající direktivu Evropské komise. Sběr a recyklace fotovoltaických panelů jsou přitom v začátcích. Vzhledem k minimální garantované životnosti 25 let a očekávané životnosti 30 a více let je první větší vlna recyklace panelů očekávána v Německu nejdříve v roce 2015. Fotovoltaický průmysl přesto s předstihem otázku sběru a recyklace panelů řeší. V současnosti jsou odzkoušeny recyklační technologie jak pro krystalické, tak pro tenkovrstvé panely.

Tabulka: Množství instalovaných panelů

Na prezentaci projektu PV Cycle navázal Bronislav Bechník z Czech RE Agency, o. p. s., která je výhradním koordinátorem projektu PV Cycle v České republice. Ve své přednášce stručně shrnul situaci v České republice. Rozvoj fotovoltaiky se oproti Německu opožďuje o 5 až 10 let. První vlna recyklace vysloužilých panelů je očekávána nejdříve po roce 2020, ve větší míře až po roce 2030. Do té doby se pravděpodobně v České republice nevyplatí budovat recyklační zařízení.

Obrázek: porovnání rozvoje fotovoltaiky v Německu a v České republice

V následující přednášce Holger Hoppe vysvětlil princip funkce fotovoltaického panelu a popsal jeho složení. Převažuje sklo, jehož podíl se pohybuje od 60 do 90 %, následuje hliník a plasty. V malé míře, z hlediska hodnoty však ve významném množství se vyskytuje měd, stříbro a další kovy.

Tabulka: Složení panelu s krystalickými články

Blok uzavíral zástupce firmy Aquatest, který prezentoval výsledky rozboru složení krystalického panelu. V podstatě potvrdil údaje prezentované v předchozí přednášce. Mimo jiné uvedl, že krystalické panely v podstatě neobsahují nebezpečné toxické látky. Třetí závěrečný blok byl věnován připravované legislativě. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu i Jan Pavlíček z Ministerstva životního prostředí shodně prohlásili, že v České republice nemůže být systém postaven na zodpovědnosti výrobců. Nepřímo tím vyjádřili nedůvěru v systém PV Cycle. Blok uzavíral Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA.

Závěr konference

Po přestávce následovala panelová diskuse, před jejímž začátkem moderátoři shrnuli závěry jednotlivých sekcí. Ve shrnutí závěrů sekce C byla zopakována teze představitelů obou ministerstev, že systém v České republice nelze postavit na zodpovědnosti výrobců, projekt PV Cycle vůbec nebyl zmíněn, jako by neexistoval.

Poslední přednášku před vlastní panelovou diskusí přednesl Zbyněk Kozel ze společnosti EKO-KOM, který rozebíral otázku, zda recyklační společnost má smysl. Dospěl k závěru, že z ekonomického hlediska smysl nemá (ve svých úvahách však nezahrnul externality, které hradí celá společnost, pozn. BB). Zajímavá byla myšlenka, že podporou recyklace materiálů, které jsou následně exportovány, zlepšujeme za své peníze životní prostředí v jiných zemích. Panelové diskuse se účastnili laici, z odborného hlediska nebyla zajímavá.

Vydáno 5. května 2011

vytisknout nahoru

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION