27.8.2009

Stanovisko Czech RE Agency k tiskové zprávě MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle tiskové zprávy zveřejněné na jeho webových stránkách dne 24. 8. 2009 usiluje o urychlenou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Jako hlavní důvod uvádí nerovné podmínky podpory fotovoltaiky ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji (OZE).


S motivací zamýšleného kroku MPO lze souhlasit. Nicméně důvodů pro novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. je celá řada:

  1. Směrnice 2001/77/ES, ze které zákon vychází byla nahrazena novou směrnicí 2009/28/ES
  2. Směrnice 2009/28/ES vedle podpory elektřiny zahrnuje i podporu výroby tepla a chladu, ale i podporu výroby biopaliv, která byla dříve upravena směrnicí 2003/30/ES.
  3. Ve směrnici 2009/28/ES jsou výrazně preferovány zdroje v budovách a snaha zvýšit podíl OZE v nových budovách, což v současném zákoně chybí
  4. Cílem podpory podle současného zákona je dosáhnout indikativního cíle pro podíl elektřiny z OZE 8 % v roce 2010, směrnice 2009/28/ES určuje pro ČR závazný cíl 13 % v roce 2020.
  5. Kuriozitou českého zákona je podpora výroby elektřiny z důlního plynu z uzavřených důlních děl, která ve směrnici 2001/77/ES ani ve směrnici 2009/28/ES vůbec není zmiňována.
  6. Je vhodné, aby systémy podpory OZE v členských státech byly alespoň částečně synchronizovány; vzhledem k výrazným změnám podpory fotovoltaických elektráren v Německu a Španělsku v posledních dvou letech je nutno upravit podporu i v České republice.
  7. Podle směrnice 2009/28/ES musí být opatření ekonomicky efektivní s ohledem na jednotlivé OZE, investiční náklady fotovoltaických elektráren však nejen v ČR klesly přechodně rychleji, než se podle současného zákona může snížit výkupní cena elektřiny

Z přehledu je zřejmé, že situace v oblasti fotovoltaiky zdaleka není primární důvod.

Podpora výkupních cen fotovoltaiky je nadále nutná, diskutovat je možno pouze o její výši, což je zřejmě i záměrem ministerstva. Vhodné by například bylo diferencovat podporu v závislosti na velikosti instalace a výrazněji preferovat instalace na budovách, případně osvobodit placení DPH pro instalace do 30kWp na rodinné domy, jako je tomu v jiných státech Evropy. Meziroční pokles výkupních cen pro nové instalace o 8 až 9 %, podobně jako v Německu nebo Španělsku možná lépe odráží současnou situaci, nerespektuje však fluktuace kurzu koruny. Z tohoto hlediska je důležitější urychlené zavedení eura.

Instalovaný výkon u slunečních elektráren dosáhl k 1. 8. 2009 asi 85 MWp. Uváděné procentní údaje však ignorují skutečnost, že podpora obnovitelných zdrojů na podobné úrovni jako v ostatních zemích Evroby byla v ČR zavedena teprve v roce 2005. Meziroční růst nových instalací v přepočtu na jednoho obyvatele je dosud nižší než v Německu.

Cena fotovoltaických panelů klesala v předchozích letech velmi pomalu, současný pokles lze navíc přičíst alespoň částečně vlivu probíhající krize.

Co se však mění velmi výrazně je kurz koruny, v době, kdy byl zákon 180/2005 diskutován v parlamentu se kurz koruny pohyboval kolem 30 CZK/EUR, v letech 2006 a 2007 byl relativně stabilní na úrovni kolem 28 CZK/EUR. V roce 2008 proběhlo rychlé posilování až na 23 CZK/EUR v srpnu následované ještě rychlejším oslabením až na asi 29 CZK/EUR začátkem roku 2009. Současný kurz se pohybuje pod úrovní 26 CZK/EUR, budoucí vývoj ne však obtížné odhadovat.

Odhad nákladů na podporu výkupu elektřiny z fotovoltaických elektráren je korektní, nicméně by bylo vhodné jej srovnat s jinými výdaji státu nebo domácností. Mimoto snížení výkupních cen může náklady na podporu redukovat jen asi o 20 až 30 %. Na druhou stranu výraznější snížení podpory by mohlo ohrozit dodavatelské firmy, které v současnosti zaměstnávají jen ve výrobě panelů a ostatních elektrických komponent asi 1500 lidí, další pracovní místa by zanikla ve firmách dodávajících nosné konstrukce fotovoltaických elektráren. Málokdo rovněž ví, že v České republice probíhá i výzkum a vývoj v oblasti fotovoltaiky a souvisejících oborech.

Běžná spotřeba domácností se pohybuje kolem 1 MWh/osobu ročně, tomu by v příštím roce odpovídal příspěvek na podporu fotovoltaiky ve výši 50 Kč/osobu. Ve srovnání s tím například příspěvek na rozvoj dálniční sítě se pohybuje v řádu tisíců Kč na osobu. Ještě vyšší byly náklady na záchranu bank, na které se téměř zapomnělo. Je však nutno upozornit, že podpora výkupních cen není vůbec položkou státního rozpočtu, ale promítá se do regulované části ceny elektřiny.

Rozvoj fotovoltaiky může vést ke snížení ceny elektřiny na spotovém trhu, protože fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu v době energetické špičky. Produkci lze přitom dobře předpovídat nejméně na jeden den dopředu.

Návratnost se skutečně za současných podmínek může dostat pod 10 let za předpokladu, že investice je pořízena z vlastních zdrojů, tj. bez úvěru a s použitím fotovoltaických panelů asijské produkce, které však nejsou akceptovány českými bankami. Některé firmy sice prezentují na svých stránkách návratnost investice kratší, vycházejí však z nereálných předpokladů, například z předpokladu, že by elektřina z fotvoltaického systému byla spotřebována výrobcem/odběratelem, který má na ostatní odběr velmi nevýhodný tarif.

Výkupní ceny v České republice jsou však zcela srovnatelné s výkupními cenami například v Itálii (pokud vezmeme v úvahu jiné klimatické podmínky).

31.3.2013

Evropské dny Slunce

EDSEvropské dny Slunce zvyšují povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích. V různých zemích Evropy, včetně České republiky budou probíhat akce (dny otevřených dveří, promítání filmů, informační stánky, přednášky, apod.) pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie. Tyto akce se v roce 2013 uskuteční ve dnech 1. až 19. května.

8.3.2013

8. Česká fotovoltaická konference

8. Česká fotovoltaická konference

8. ročník České fotovoltaické konference proběhne v rámci Evropských dnů Slunce ve dnech 14. a 15. května 2013.

10.10.2012

Světové konference zaměřené na OZE

Světové konferenceAktualizujeme přehled konferencí, seminářů a workshopů v oblasti obnovitelných zdrojů u nás i světě!

11.7.2012

Shrnutí workshopu Optimalizace provozu FVE aneb Cesty ke zvýšení výnosu

Nečekaně velký zájem provázel seminář CZEPHO a společnosti Solartec s názvem Optimalizace provozu fotovoltaických elektráren, který se konal 28. června 2012 v Praze. Na 120 majitelů FVE a příznivců sluneční energetiky si vyslechlo celkem 9 přednášek s různorodými tématy.

29.6.2010

Video o fotovoltaice

Česká televize natočila zajímavý dokument, který napomáhá vyjasnit některé mýty o fotovoltaice a informuje o sektoru.

10.4.2010

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Datum účinnosti je 1. dubna 2010

27.8.2009

Stanovisko Czech RE Agency k tiskové zprávě MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle tiskové zprávy zveřejněné na jeho webových stránkách dne 24. 8. 2009 usiluje o urychlenou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Jako hlavní důvod uvádí nerovné podmínky podpory fotovoltaiky ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji (OZE).

12.8.2009

Dokumenty ČEZ a E.ON ke stažení

ČEZ Dokumenty ČEZ pro vlastní připojení výrobny do distribuční sítě a uvedení do trv.provozu

E.ON Informace E.ON pro připojení výrobny a uvedení do trvalého provozu

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION