11.7.2012

Shrnutí workshopu Optimalizace provozu FVE aneb Cesty ke zvýšení výnosu

Nečekaně velký zájem provázel seminář CZEPHO a společnosti Solartec s názvem Optimalizace provozu fotovoltaických elektráren, který se konal 28. června 2012 v Praze. Na 120 majitelů FVE a příznivců sluneční energetiky si vyslechlo celkem 9 přednášek s různorodými tématy.


Seminář zahájila výkonná ředitelka Zuzana Musilová, která zrekapitulovala podmínky podnikání pro stávající a nové investory ve fotovoltaice, které vyplývají z nového zákona o podporovaných zdrojích energie v platnosti od 1. 6. 2012. Musilová upozornila zejména na změny v podmínkách výkupu, vyplácení podpory, důsledky retroaktivní legislativy a stavu přípravy prováděcích vyhlášek k zákonu. Musilová informovala o aktuálním stavu v připojování. Přestože nový zákon uvolnil kapacitu v rozsahu zhruba 600 MW, pouze ČEZ a PRE skutečně uvolnily odpovídající část kapacity a reálně připojují. Hrozbou pro další rozvoj fotovoltaiky je zejména snaha Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu zcela zastavit podporu nových OZE, a to již od r. 2014 a omezit podporu již stávajících instalací například odebráním nároku na podporu v případě opravy instalace. Musilová rovněž sumarizovala připravované právní kroky ve věci solární daně. K této problematice CZEPHO zorganizuje separé přednášku začátkem září.

Následovala předřazená přednáška Jana Hájka ze společnosti Dehn, který posluchače seznámil především s praktickými zkušenostmi v oblasti ochrany FVE před bleskem. Byly popsány časté chyby vlastníků elektráren, typické škody a v neposlední řadě také doporučení, jak se případným škodám vyhnout.

Bořivoj Kůla se věnoval problematice měření, a to zejména v kontextu vyhlášky MPO č. 82/2011 Sb., která zavádí od roku 2015 měření po fázích a prakticky popírá první Kirchhoffův zákon. Vyrobená a odebraná elektřina již nebude odečtena v elektroměru sumárně, ale výroba a dodávka bude sledována po jednotlivých fázích. Ve výsledku to znamená, že nevyužitý proud dodaný do sítě bude vykoupen (za desítky haléřů/kWh), ale nemůže být započten oproti odběru ze sítě (v hodnotě několika korun/kWh). Je jen otázkou, zda spolu s probíhající výměnou elektroměrů (4-Q elektroměry) nepoužívají tento způsob měření distributoři již nyní.

Vyhodnocení provozu a benchmarking FVE bylo téma dalšího příspěvku, který zpracoval Jaroslav Jakubes ze společnosti ENA. Na úvod představil různé typy způsoby vyhodnocení provozu FVE a srovnání jejich parametrů (absolutní hodnota výroby, měrná hodnota výroby a benchmarking FVE). Jakubes upozornil investory, že není dobré se nechat „uspat“ absolutními hodnotami výroby (může být nadprůměrně slunečný rok – jako např. 2011), ale je dobré věnovat pozornost výkonovým ukazatelům jako Performance Ratio nebo Celková účinnost systému. Zde je možné určit skutečný poměr mezi reálnou výrobou a teoreticky možnou.

Nosným tématem celého workshopu pak byla přednáška Radima Bařinky ze společnosti Solartec, která byla zaměřena na metody diagnostiky solárních panelů a popis jejich typických vad. Bařinka se detailně věnoval jednotlivým metodám diagnostiky, a to od monitoringu výstupních dat elektrárny a jejich zpracování, přes mobilní měření voltampérových charakteristik a měření termokamerou až po elektroluminescenci, měření na zábleskovém testeru a zkoušky v klimatické komoře. Celá řada dotazů z publika směřovala na to, jaké metody mají šanci na úspěch v případě reklamačního řízení. Podle Bařinky neexistuje univerzální odpověď, ale na základě zkušeností z provedených analýz solárních panelů lze konstatovat, že výsledky popisující aktuální stav solárních panelů jsou dodavateli či výrobci přijímány bez vážnějších výhrad. Samotný průběh reklamačního řízení se potom liší případ od případu v závislosti na dodacích podmínkách a druhu vad. V praxi oblíbené mobilní měření voltampérových charakteristik nebo snímky pořízené termokamerou mají hlavně informativní charakter a jsou nezbytné pro rychlé vyhledání vadných případně slabších solárních panelů. Měření přímo na FVE je často ovlivněno nevhodnou metodikou měření, nekvalitní měřicí technikou a klimatickými podmínkami, které nejsou často ideální. Druhá část přednášky se týkala častého fenoménu na solárních panelech – šnečích cestiček. Téměř žádný výrobce panelů dnes neuznává reklamaci tohoto jevu a jeho výskyt je považován za estetickou vadu. Podle Bařinky je však zřejmé, že šnečí cestičky mají původ v prasklinách solárních článků. Zda mají nebo budou mít tyto praskliny negativní vliv na výkonové parametry solárního panelu nelze bez dalších testů určit. Stejně tak nelze bez testů zjistit, zda praskliny vznikly výrobní vadou, při přepravě anebo třeba při nevhodné instalaci. Na konec svého příspěvku pozval Bařinka účastníky do sídla společnosti v Rožnově pod Radhoštěm, kde se 10. 8.2012 koná „den otevřených dveří“ a zájemci si budou moci prohlédnout laboratoře pro měření a zkoušení solárních panelů. Více informací na www.solartec.cz.

Následovala přednáška Pavla Žižky z Froniusu, která se týkala problematiky DC strany elektrárny. Pozornost byla věnována zpětným proudům, pojistkám větví a elektrickým obloukům, včetně případné detekce oblouků pomocí Fronius Arc Detector.

Na závěr semináře se otevřelo velmi zajímavé a aktuální téma, které se týkalo požární problematiky ve vztahu k fotovoltaickým systémům. Úvodní slovo si vzal plukovník Zdeněk Hošek z HZS Ministerstva vnitra a nastínil diskusní témata a problémy, které se v souvislosti s rozvojem fotovoltaiky objevily. Jeho slova doplnil nadporučík Martin Gaier z Mariánských lázní, který definoval konkrétní praktické problémy hasičů. Hasiči např. neznají technologii FVE, nejsou proškoleni na zásah, není stanovena metodika zásahu, o existenci fotovoltaiky na objektu třeba vůbec nevědí apod. Ačkoli existuje pro určité subjekty ze zákona povinnost mít dokumentaci pro zdolávání zásahu (objekty se zvýšeným požárním nebezpečím), vlastníci FVE o tom často nevědí. Doporučení nadporučíka Gaiera bylo kontaktovat místní HZS a domluvit se na dalším postupu. Sám Gaier jako velitel stanice kontaktoval některé místní provozovatele FVE a domluvil se na vytvoření operativní karty zásahu, kterou na semináři prezentoval. Chrání tak nejen zdraví svých podřízených, ale samozřejmě také majetek investora. Neformální vzor operativní karty zásahu bude po domluvě uveřejněn na stránkách CZEPHO. Součástí „požárního bloku“ byla také prezentace modelového požáru fotovoltaického systému v podání Jiřího Hladíka ze Solartecu a hasiče z Plzeňského kraje Josefa Kopačky. Demonstrační fotovoltaický požár byl uskutečněn na střeše opuštěné budovy letiště Líně. Byly testovány tři typy krytin: pálená taška, Al plech, lepenková krytina. Vlastnímu požáru předbíhalo několik testů na funkčních i nefunkčních panelech, měření krokového napětí, přerušování DC vodičů pomocí standardní hasičské techniky. Demonstrační požár, provedená měření a výsledky testů jsou cennými zkušenostmi při řešení problematiky požární bezpečnosti FV instalací. Zástupci hasičů, CZEPHA a Solartecu na závěr projevili vůli i nadále pokračovat při řešení problémů požární problematiky FVE a dohodli se na dalším postupu.

Přednášky z workshopu jsou k dispozici na www.czepho.cz

Petr Klimek
Předseda představenstva CZEPHO

31.3.2013

Evropské dny Slunce

EDSEvropské dny Slunce zvyšují povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích. V různých zemích Evropy, včetně České republiky budou probíhat akce (dny otevřených dveří, promítání filmů, informační stánky, přednášky, apod.) pro osvětovou kampaň zaměřenou na podporu obnovitelné energie. Tyto akce se v roce 2013 uskuteční ve dnech 1. až 19. května.

8.3.2013

8. Česká fotovoltaická konference

8. Česká fotovoltaická konference

8. ročník České fotovoltaické konference proběhne v rámci Evropských dnů Slunce ve dnech 14. a 15. května 2013.

10.10.2012

Světové konference zaměřené na OZE

Světové konferenceAktualizujeme přehled konferencí, seminářů a workshopů v oblasti obnovitelných zdrojů u nás i světě!

11.7.2012

Shrnutí workshopu Optimalizace provozu FVE aneb Cesty ke zvýšení výnosu

Nečekaně velký zájem provázel seminář CZEPHO a společnosti Solartec s názvem Optimalizace provozu fotovoltaických elektráren, který se konal 28. června 2012 v Praze. Na 120 majitelů FVE a příznivců sluneční energetiky si vyslechlo celkem 9 přednášek s různorodými tématy.

29.6.2010

Video o fotovoltaice

Česká televize natočila zajímavý dokument, který napomáhá vyjasnit některé mýty o fotovoltaice a informuje o sektoru.

10.4.2010

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Datum účinnosti je 1. dubna 2010

27.8.2009

Stanovisko Czech RE Agency k tiskové zprávě MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle tiskové zprávy zveřejněné na jeho webových stránkách dne 24. 8. 2009 usiluje o urychlenou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Jako hlavní důvod uvádí nerovné podmínky podpory fotovoltaiky ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji (OZE).

12.8.2009

Dokumenty ČEZ a E.ON ke stažení

ČEZ Dokumenty ČEZ pro vlastní připojení výrobny do distribuční sítě a uvedení do trv.provozu

E.ON Informace E.ON pro připojení výrobny a uvedení do trvalého provozu

České fotovoltaické průmyslové asociace

EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION